fbpx

Oceľové laná

  1. Obmedzenia pri používaní následkom nepriaznivých podmienok

1.1. Teplota

Musí sa vziaťdo úvahy maximálna teplota, ktorá môže byť dosiahnutá v lane pri prevádzke.

Podcenenie tejto teploty môže viesť k nebezpečným situáciam.

 

Viacpramenné laná s textilnou dušou alebo stredovými jadrami sa nôžu používať do maximálnej teploty 100°C.

 

Viacpramenné laná s oceľovou dušou a špirálové laná ( t.z. Špirálový prameň a uzavreté vinutie ) sa môžu používať do teploty 200°C, ja keď je potrebné určité zníženie hranice pracovného zaťaženia.

Zníženie závisí od doby vystavenia pôsobeniu vysokej teploty a od priemeru lana. Pri prevádzkovej teplote medzi 100°C a 200°C počítajte so stratou pevnosti 10 %.

 

Pri teplote na 200°C môžu byť potrebné špeciálne mazadlá a bude potrebné počítať s väčšou stratou

pevnosti. Pri takýchto situáciach nás neváhajte kontaktovať.

 

Pevnosť oceľových lán nebude výrazne ovplyvnená prevádzkovou teplotou pod – 40°C a nie je potrebné znižovať hranicu pracovného zaťaženia, aj keď výkonnosťlana môže byť znížená v závislosti od účinnosti mazadla pri nízkych teplotách.

 

Ak je lano vybavené zakončením, je treba vziať na vedomie aj článok 1.2.

 

1.2 Zakončenia

Okrem vyššie uvedených obmedzení, pokiaľ výrobca lana alebo strojového zariadenia nestanovil iné, nesmie sa prekročiť táto pracovná teplota:

 

–                    pri spätnom oku zaistenom hliníkovou objímkou        150°C

–                    pri oku zaistenom oceľovou objímkou                         200°C

–                    pri objímke zalievanej zliatinou na báze olova              80°C

–                    pri objímke zalievanej zliatinou na báze zinku            120°C

–                    pri objímke zalievanej živicou je treba dodržiavať inštrukcie navrhovateľa systému zalievania živicou.

 

1.3 Používanie pri mimoriadne rizikových podmienkach

V prípadoch, kde je známe, že sa vyskytujú mimoriadne rizikové podmienky, napr. Pri aktivitách v pobržných vodách, pri zdvíhaní osôb a potenciálne nebezpečných bremien, ako sú roztavené kovy, korozívne materiály alebo radioaktívne materiály, musí sa vykonať zhodnotenie rizika a podľa tho sa musí zvoliť hranica pracovného zaťaženia.

 

 

  1. Pred uvedením lana do prevádzky

2.1 Kontrola lana a dokumentov

Ihneď po dodávke sa lano musí vybaliť a prekontrolovať, aby sa zistila jeho identita a stav a aby ste sa uistili, že lano a jeho zakončenia, ak nejaké má, vyhovuje strojovému zariadeniu alebo príslušenstvu, na ktoré sa má upevniť v prevádzke.

 

Certifikát lana sa musí držať na bezpečnom mieste, napr. pri žeriavovej príručke, aby sa pri dôkladnej periodickej prehliadke žeriava alebo iného strojného zariadenia dalo lano identifikovať.

 

2.2 Skladovanie lana

Na skladovanie lana sa má zvoliť čisté, dobre vetrané, suché a bezpečné miesto. Lano by sa malo zakryť vode odolným materiálom, ak sa nedá skladovať vo vnútri.

 

Lano by sa malo skladovať a chrániť tak, aby počas skladovania a pri jeho ukladaní alebo vyberaní z miesta skladovania nebolo vystavované nijakému náhodnému poškodeniu.

 

Lano by sa malo skladovať tam, kde nie je možnosť jeho ovlyvnenia chemickými látkami alebo akýmikoľvek inými korozívnymi činidlami.

 

Ak je lano dodané na cievke, cievka by sa mala počas dlhodobého skladovania periodicky otáčať, hlavne c teplom prosredí, aby sa zabránilo stekaniu maziva.

 

Lano by sa nemalo skladovať v priestoroch, ktoré sú vystavené zvýšeným teplotám, pretože to môže ovlyvniť jeho budúcu výkonnosť. V extrémnych prípadoch sa môže výrazne znížiť jeho pôvodná únosnosť, čím sa stane nevhodné na bezpečné používanie.

 

Lanu nemá byť umožnený žiadny priamy kontakt s podlahou a cievka sa má uložiť tak, aby sa pod ňou umožnil prietok vzduch.

 

Lano je potrebné pravidelne kontrolovať a ak je potrebné, malo by sa ošetriť vhodným ochranným prostriedkom, ktorý je zlúčiteľný s použitým mazadlom.

 

Akékoľkvek vlhké balenie, napr. Papier, vrecovina atď., by sa malo odstrániť.

 

2.3 Kontrola stavu s lanom súvisiacích častí stroja, vybavenia alebo zariadenia

Pred inštaláciou nového lana by sa mal preveriť stav a rozmery súčiastok, ktoré s lanom súvisia, teda napríklad bubnov, kladiek, vedení lana…  Treba skontrolovať, čí sú v prevádzkových medziach,ktoré určil pôvodný výrobca vybavenia.

 

Pri lanách, ktoré pracujú na žeriavoch, by mal byť skutočný priemer drážky najmenej o 5% väčší, ako je menovitý priemer lana. Priemer drážky by sa mal kontrolovať pomocou mierky a drážky.

 

Je potrebné skontrolovať aj či sa kladky voľne otáčajú.

 

Za žiadných okolností nesmie byť skutočný priemer lana väčší ako stúpanie drážky na bubne. V prípade viacvrstvového navíjania by sa mal posúdiť vzťah medzi skutočným priemerom lana a stúpaním. Ak sa drážky nadmerne opotrebujú, mala by byť možnosť ich opravy opracovaním. Pred tým by sa mala kladka alebo bubon skontrolovať, aby sa zistilo, či po opracovaní zostane dostatočná pevnosť nosného materiálu pod lanom.

  1. Manipulácia s lanom a montáž lana

 

3.1 Všeobecne

Postup montáže lana by sa mal vykonávať v súlade s podrobným plánom, ktorý vydáva výrobca stroja alebo súvisiacích častí stroja.

 

Lano sa má prekontrolovať, či sa nepoškodilo počas nakladania alebo vykladania a pri doprave na miesto skladovania alebo montáže. Počas týchto operácií by nemalo prísť ku styku samotného lana so žiadnou časťou zdvíhacieho zariadenia, ako je hák žeriava alebo vidlica vysokozdvižného vozíka

Pomôckou sú teztilné popruhy na zdvíhanie.

 

3.2 Lano dodávané vo zväzku

Zväzok lana sa má umiestniť na zem a odvaľovať priamo, pričom sa má zaistiť, aby neprišlo k znečisteniu prachom, pieskom, vlhkosťou alebo iným škodlivým materiálom.

 

Lano sa nikdy nemá odvíjať z položeného zväzku, pretože tento spôsob vnáša do lana krútenie a vytvára slučky.

 

Ak je zväzok na fyzickú manipuláciupríliš veľký, môže sa položiť  na otočný stojan, ktorý umožňuje lanu sa odmotávať a umožňuje ťahať koniec lana z kotúča.

lano_odvijanie1

3.3 Lano dodávané na cievke

Cez otvory v cievke sa prestrčí hriadeľ zodpovedajúceho priemeru a pevnosti a umiestni sa na vhodný stojan, ktorý umožňuje otáčanie a dá sa brzdiť, aby sa zabránilo jeho prebehnutiu pri montáži lana. Ak sa vyžaduje viacvrstvové navíjanie, lano sa umiestni na zariadenie, ktoré umožňje vyvolať spätný ťah v lane, ktoré sa prevíja z cievky na bubon. To zaručuje,že spodné závity, hlavne v základnej vrstve sa navinú na bubon tesno.

lano_odvijanie

Zdrojová cievka s lanom sa má umiestniť tak, aby uhol odklonu lana pri jeho inštalácií sa udržiaval na minime.

 

Ak sa na lane vytvorí slučka, nemá sa naťahovať, aby sa na lane neutvoril priehyb.

 

Stojan cievky sa musí namontovať tak, aby nevytváral pri navíjaní opačné ohýbanie lana, t.z. pri bubne s navíjaním lana zospodu sa má lano odvíjať zo spodku zdrojovej cievky.

 

Keď sa uvoľňuje vnútorný koniec lana zo zdrojovej cievky alebo zväzku, musí sa to vykonávať kontrolovane. Pri uvoľňovaní upevnenia konca lana sa lano bude chcieť vyrovnať a ak sa to nekontroluje, môže dôjsť k náhlemu vyskočenia lana, ktoré môže spôsobiť zranenie.

 

Pri inštalácií by sa malo lano udržiavať v takom stave, v akom vyšlo z výroby.

 

Ak sa inštaluje nové lano s pocou starého lana, jedným zo spôsobov je umiestniť na obidva konce návlečku na lano. Otvorený koniec návlečky sa má bezpečne upevniť na lano pomocou bandáže alebo vhodnej svorky. Obidva konce sa majú spojiť dokopy pomocou pomocného textilného alebo oceľového lana zodpovedajúcej pevnosti alebo pomocou “ pančuchy „, aby sa zabránilo prenosu krútenia zo starého lana na nové.

lano_ponozka

Ak sa použije oceľové lano, malo by byť nekrútivé alebo s rovnakým smerom vinutia, ako staré a nové lano. Alternatívne sa môže navinúť do systému kúsok textilného alebo oceľového lana zodpovedajúcej pevnosti ako pilotné / závesné lano. Pri montáži lana by sa nemal používať otočný záves.

 

Je potrebné sledovať pozorne lano, ako sa navíja do systému a zaistiť, aby ho neobmedzovala žiadna časť konštrukcie alebo mechanizmu, ktorá by mohla lano poškodiť a mohla mať za následok stratu kontroly.

 

  1. Rezanie lana

 

Ak je potrebné lano rezať, na obidvoch stranách od značky rezu lana sa má urobiť zabezpečovacia bandáž, aby sa zabránilo rozpleteniu lana. Dĺžka každej bandáže pri viacpramenných lanách by sa mala rovnať prinajmenšiom dvom priemerom lana.

 lano_rezanie 

Lano by sa malo prednostne rezať pomocou uhlovej brúsky. Môžu používať aj iné vhodné mechanické alebo hydraulické strihacie zariadenia, avšak sa neodporúčajú, ka sa má koniec lana zvárať alebo spájkovať. Pri rezaní sa musí zaistiť dostatočné vetranie, aby sa zabránilo zhromažďovaniu sa dymu a čiastočiek lana. Niektoré špeciálne laná obsahujú syntetický materiál, ktorý pri zohriatí na teplotu vyžšiu ako je bežná pri ich spracovaní sa rozladá a môže vytvárať toxické plyny.

Chyby v správnom zabezpečení koncov lana môžu po rozrezaní viesť k uvoľneniu alebo k deformáciam lana.

 

Alternatívnou metódou rezania je odtavenie a zúženie koncov – postup ktorý sa navrhol na zabránenie rozpletaniu dorôtov a prameňov na konci lana.

 

  1. Zabehávanie nového lana

 Ak je možné, nové la sa má zabehávať pri prevádzke zariadenia pomaly, prednostne s malým zaťažením pri niekoľkých cykloch. To zaručuje, že nové lano sa postupne prispôsobí prevádzkovým podmienkam. Lano by sa nemalo nikdy zabehávať s plným zaťažením alebo preťažením.

 

Je potrebné kontrolovať, či sa lano na bubon navíja správne a či sa neuvoľňuje alebo nekríži na bubne. Nepravidelné navíjanie nevyhnutne vedie k ťažkému opotrebeniu a poškodeniu lana.

 

  1. Údržba

 

6.1 Kontrola a skúšanie lán

Intervaly prehliadok a dôkladnych kontrol lana a kritéria na vyradenie by mali byť v súlade s tímyto predpismi:

 

Žeriavové laná   – ISO 4309

Zvíhacie laná     –  ISO /FDIS 4344

Laná a lanovky  – EN 12927-7

 

6.2 Mazanie lana v prevádzke

Ochrana originálnym výrobným mazivom bežne postačuje na zabránenie deformácií lana následkom korózie počas dopravy, skladovania a na začiatku životnosti rsp. uvedenia do prevádzky.  Ale aby sa dosiahla optimálna výkonnosť, väčšine lán padne na úžitok namazanie prevádzkovým mazivom, ktorého typ závisí od použitia lana a ekoligických podmienok, ktorým je lano vystavené.

 

Prevádzkové mazivo musí byť zlučiteľné s originálnym výrobným mazivom a v prípade lana na trakčných pohonoch nesmie ovpyvňovať trecie charakteristiky lana. Je treba dodržiavať odporúčania výrobcu lana alebo výrobcu originálneho zariadenia.

 

Typickými metódami aplikovania prevádzkového maziva sú splikované pomocou štetca, hĺbkové napúšťanie, prenosný tlakový postrek alebo vysokotlakové nanášanie. Posledný systém sa všeobecne navrhol na vtáčanie maziva do lana pod vysokým tlakom, pričom sa lano súčasne čistí a odstraňuje vlhkosť, staré mazivo a ostatné nečistoty.

lano_mazanie

Nedostatočné aplikovanie prevádzkového maziva môže mať za následok zníženie výkonnosti lana a môže viesť k nezistiteľnej vnútornej korózií lana.

 

Aplikovanie veľkého množstva a nevhodného typu maziva môže viesť k akumulovaniu cudzích čiastočiek na povrch lana. To môže mať za následok abrzívne poškodenie lana, kladiek a bubna. Môže to sťažiť aj zisťovanie skutočného stavu lana pri jeho hodnotení z hľadiska kritérií na vyradenie.

 

 

Rady na vhodnú voľbu oceľového lana

 

  1. Voľba lana

 1.1 Konštrukcia vo vzťahu k odieraniu a opotrebovaniu

Oceľové lano pri odieraní a opotrebovaní postupne slabne. K tomu dochádza ak lano prichádza do kontaktu s iným telesom – pri prechode cez kladky alebo cez válček, pri navíjaní na bubon alebo pri ťahaní po abrzívnom materiále.

 

Tam kde je odieranie primárnym prvkom znehodnotenia lana, musí sa zvoliť lano s čo možno najhrubšími vonkajšími drôtmi, ale do úvahy sa musí vziať aj to, či sa nemusia spĺňať ďaľšie požiadavky na únavu pri ohýbaní.

 

Pri abrazívnych podmienkach môžu byť vhodné jednosmerne vinuté laná ( za predpokladu, že obidva konce lana sú upevnené a chránené proti otáčaniu ) a laná zo zhutnených prameňov.

 

Hoci sa predpokladá,že opotrebovanie sa vyskitne na korune vonkajšej vrstvy drôtov, opotrebovanie sa môže vyskytovať aj v jadrovom prameni a v medzivrstvách prameňov v lane.

 

1.2. Typ duše vo vzťahu k stlačovaniu lana na bubne

Stlačovanie lana sa môže vyskytovať následkom množstva príčin, ale najpravdepodobnejšie je pri lane, ktoré sa navíja na bubon vo viacerých vrstvách. Vyžší radiálny tlak sa zistil aj medzi lanami pri hladkých bubnoch a bubnoch s rovnými čelami ako pri drážkovaných bubnoch.

 

Viacpramenné laná s textilnou dušou by sa nemali používať pri viacvrstvom navíjaní. Laná s oceľovou dušou a laná zo zhutnených prameňov sú viac odolné proti stlačovaniu a deformácií.

 

1.3 Povrchová úprava drôtov vo vzťahu ku korózií

Ak sa predpokladá korózia alebo ak sa považuje za primárnu príčinu znehodnotenia, prednostne sa majú používať laná z pozinkovaných drôtov alebo z drôtov s povrchovou úpravou zo zinkovej zliatiny. ( Zn94/AI5 )

 

Musí sa venovať pozornosť voľbe lana s čo najhrubšími drôtmi, pričom sa má vziať do úvahy, či sa nemusia splniť ďaľšie požiadavky na únavu pri ohýbaní. Lano s veľkým počtom drôtov je viac náchylné ku korózií ako lano s malým počtom hrubších drôtov.

 

 

 

2. Smer vinutia a typ lana

 2.1 Pripájanie jedného lana k druhému alebo práca dvoch lán súbežne

V prípade, že je treba pripojiť jedno lano k druhému, či už pri montáži alebo pri prevádzke, je nevyhnutné, aby obidve laná boli s rovnakým smerom vynutia a rovnakého typu, napr. pravotočivé

s bežným vinutím (sZ) s pravotočivým bežným vinutím (sZ).

 

Spojenie lana s ľavým vinutím s lanom s prvím vinutím môže mať za následok krútenie lana a rozpletanie prameňov pri zaťažení. Tiež ak laná v spojení sú ručne zapletené, zapletenie sa rozpletie a vytiahne sa zo seba.

 

Niektoré aplikácie, napr. žeriavy s drapákom alebo kontajnerové žeriavy si vyžadujú používanie ľavotočivého lana súbežne s pravotočivým lanom ( t.j. paralelne ),aby sa vyvážili rotačné vplyvy obidvoch lán.

 

2.2 Smer navíjania

Ak sa v inštrukciách výrobcu pôvodného zariadenia neuvádza iné, smer navíjania by sa mal zhodovať s nasledujúcimi orázkami

bubon_odtacanie

  1. Točivé charakteristiky a používanie otočnej koncovky

Ak má zvolené lano zlé torzné vlasnosti pri plánovanej výške zdvíhania, rozostupe medzi lanami a zaťažením, následkom blokovania krútenia môže pri viacnásobnom usporiadaní závesu bremena dochádzať k vzájomnému skrúteniu ( kablingu ) zdvihových lán. V týchto prípadoch sa zdvíhanie výrazne obmedzí alebo zastaví. Na to sú náchlne hlavne zariadenia s vysokým zvihom.

 

Kabling je termín, ktorý sa používa na opis stavu, keď pri viacnásobnom závese sa jednotlivé vetvy lana zapletú tak, že sa vzájomne ovinú.

 

Ak sa vezme do úvahy torzná vlastnosť lana, dá sa odhadnúť pravdepodobnosť kablingu pri danom systéme usporiadania lanového závesu. Je treba sa držať údajov výrobcu lana alebo výrobcu pôvodného zariadenia.

 

Pri lanách odolných proti krúteniu, kde vonkajšie pramene sú všeobecne navinuté opačným smerom ako vo vnútorných vrstvách, sa predpokladá, že veľkosť momentu, ktorý sa vytvára pri zaťažení, ak sú obidva konce lana upevnené a bráni sa ich otáčaniu a veľkosť otáčania pri zaťažení, ak sa jeden koniec lana može voľne otáčať, budú omnoho menšie, ako by sa vyskytli pri jednovrstvových lanách.

Aby sa obmedzilo ohrozenie otáčajúcim sa bremenom počas zdvíhania a aby sa zaistila bezpečnosť personálu v oblasti zdvíhania, odporúča sa zvoliť lano odolné proti krúteniu, ktoré sa pri zaťažení skrúca len málo. Pri takýchto lanách je pri odstraňovaní otáčania spôsobeného uhlovým odklonom na kladkách alebo bubne užitočná otočná koncovka rsp. hák.

 

Ostatné laná odolné proti krúteniu, ktoré majú menšiu odolnosť proti krúteniu a pri zaťažení by mali vyžadovať spoluprácu otočnej koncovky ( háku ), aby sa minimalizovalo ohrozenie. Avšak aj v týchto prípadoch by sa malo zistiť, či nadmerné krútenie lana nemôže mať nepriaznivý vplyv na prevádzku lana a či nemá za následok aj zníženie únosnosti lana. Hodnota týchto vpyvov závisí od rotačných vlastností zvoleného lana a od veľkosti zdvíhaného bremena.

 

Zhrnutie všeobecných rád na používanie otočnej koncovky ( háku ), založené na rotačných vlastnostiach lana je takéto :

 

a)  rotačná vlastnosť nižšia alebo rovnajúca sa 1 otáčke / 1 000 d pri zdvihu bremena rovnajúceho sa 20% Fmin  – otočná koncovka ( hák ) sa môže použiť.

 

b)  rotačná vlastnosť vyššia ako 1 otáčka / 1 000 d pri zdvihu bremena rovnajúceho sa 20% Fmin – otočná koncovka ( hák ) sa smie použiť podľa odporúčaní výrobcu lana alebo po schválení kometentnou osobou.

 

c)  rotačná vlastnosť vyššia ako 4 otáčky / 1 000 d pri bremene rovnajúcom sa 20% Fmin – otočná koncovka ( hák ) by sa nemala použiť.

 

Vysvetlivky:

 

1 otáčka = 360°

d = menovitý priemer lana

Fmin = minimálna únosnosť lana

 

            Materiálové, zdravotné a bezpečnostné informácie

 Materiál

 

1.1 Všeobecne

Oceľové lano je kompozitným materiálom a v závislosti od typu môže obsahovať množstvo diskrétnych materiálov. V ďaľšej časti sa uvádzajú podrobnosti o jednotlivých materiáloch, ktoré môžu tvoriť časť výsledného lana.

 

Opis alebo označenie oceľového lana, ktoré sa uvádza na dodacom liste, faktúre alebo v osvedčení umožňuje identifikáciu súčastí, z ktorých sa skladá.

 

Hlavnou zložkou oceľových lán, ktorými sa zaoberajú rozličné časti EN 12385 je uhlíková oceľ, ktorá môže byť v niektrých prípadoch pokrytá zinkom alebo zinkovou zliatinou Zn95/AI5

 

Laná vyrábané z drôtov z uhlíkovej ocele, z pokovovaných drôtov alebo drôtov z nehrdzavejúcej ocele sa v dodávanom stave nepovažujú za zdravotné ohrozenie. Avšak počas akéhokoľvek nasledujúceho spracovania ako je rezanie, zváranie, brúsenie a čistenie sa môže vytvárať prach, plyny, ktoré obsahujú prvky, ktoré môžu vplývať na zdravie pracovníkov vystavených týmto vplyvom.

Ostatné tri zložky sú duša, ktorá môže byť oceľová, rovnakého typu ako sa používa na vonkajšie pramene alebo alternatívne textilná, buď z prírodných vlákien alebo syntetická, mazivo lana a vnútorná výplň alebo vonkajšie pokrytie.

 

1.1 Textilné duše

Bývajú v strede viacpramenného lana. Materiál z ktorého sa textilné duše vyrábajú, býva bežne prírodný alebo syntetický, ktorý pri manipulácií neprdstavuje ohrozenie zdravia. Aj keď sa odstránia vonkajšie pramene ( napríklad pri upevňovaní lana do koncovky alebo pri zapletaní ), materiál duše fakticky nepredstavuje ohrozenie pre používateľa, možno s vínimkou prípadu použitého lana, keď pri nepoužívaní nijakého prevádzkového mazadla alebo následkom ťažkej práce sa spôsobilo vnútorné opotrebovanie duše oterom, čím sa duša mohla rozložiť na textilný prach, ktorý sa môže vdýchnuť, aj keď pravdepodobnosť toho je minimálna.

 

Hlavným ohrozením je vdychovanie pynov, ktoré sa vytvárajú teplom, napríklad pri rezaní lana uhovou brúskou. Pri týchto podmienkach môžu prírodné vlákna vytvárať kysličník uhoľnatý, vodu a popol, zatiaľ čo syntetické materiály pravdepodobne vytvoria zdraviu škodlivé plyny.

 

Úprava prírodných vlákien, ako je impregnácia, môže tiež produkovať pri spaľovaní jedovaté plyny.

 

Koncetrácia jedovatých plynov z duší bude takmer zanedbateľná v porovnaní s produktmi, ktoré sa vytvárajú pri nahrievaní primárneho materiálu, napr. drôtu a výrobného maziva v lane.

 

Materiálom najbežnejšej syntetickej duše je polypropylén, aj keď sa občas používa aj iný polymér ako polyetylén a polyamid.

 

1.3  Výplň a krycí materiál

Výplňvý a kryci materiál nepredstavuje ohrozenie zdravia pri manipulácií s lanom v stave, ako sa dodalo. Základné ohrozenie je pri vdychovaní jedovatých plynov pri rezaní lana uhlovou brúskou.

 

 

1.4              Výrobné mazivá na oceľové lano

Mazivá, ktoré sa používajú pri výrobe oceľových lán bežne predstavujú minimálne ohrozenie pre používateľa v stave akom sa dodali. Používateľ by však mal venovať zvýšenú pozornosť kontaktu s kožou a očami a mal by zabrániť vdychovaniu ich výparov a rozpraškov.

 

 

Pri výrobe oceľových lán sa ako mazivo používa široká škála zmesí. Tieto výrobky pozostávajú hlavne zo zmesí olejov, voskov, bitumenov, živíc, gélovaných činidiel a plnidiel s menšou koncetráciou inhibitorov korózie, oxidačných stabilizátorov a lepivých prísad.

 

 

Väčšina výrobných mazív je pri okolitej teplote tuhých a za predpokladu,že sa zabráni kontaktu kože s tekutými typmi, nič nepredstavuje ohrozenie pri bežnom používaní lana.

 

 

Aby sa zabránilo možnosti poškodenia kože, malo by sa zabrániť opakovanému, alebo dlhšiemu kontaktu s minerálnymi alebo synetickými uhľovodíkmi a je nutné, aby osoby, ktoré prišli do styku s týmito produktmi dodržiavali vysoký štandart osobnej hygieny.

Pracovník by mal :

 

a) používať nepriepustné rukavice     ( sem daj link a aj na slovné spojenie oceľ. lano daj linky )

b) zabrániť nepotrebnému styku s olejom nosením ochranného odevu

c) dostať ošetrenie prvej pomoci pri každom poranení

 

  1. Všeobecné informácie

 

1.1  Zamestnanecké ochranné opatrenia OOPP

a) Osobné ochranné pracovné prostriedky OOPP

 

OOPP by sa mali nosiť pri práci vždy. Či už sa jedná o ochranu hlavy, zraku, sluchu, tela ,rúk a nôh.

 

b) Ochrana dýchcích ciest respirátorom

 

Malo by sa používať centrálne miestne vetranie, aby sa obsah prachu a plynov vo vzduchu udržiaval pod určenými normatívmi pre vystavenie pracovníkov ich vpyvu ( OAS´s )

 

Obsluha by mala nosiť schválené respirátory proti prachu a plynom, keď sa OES´s prekročia.

(OES´s pre celkovú prašnosť je 10 mg/m3 a pre dýchateľnú prašnosť 5mg / m3.