fbpx

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Osobné ochranné pracovné prostriedky [ OOPP ]  – bariéra pred nebezpečenstvom v práci

oopp_delta

Bezpečnosť pri práci -Úvod

Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov je podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov zodpovedný zamestnávateľ. Jeho povinnosťou je organizovať zodpovedajúce opatrenia a dohliadať na ich plnenie. Jednou z možností, ako zabezpečiť BOZP, je aj používanie osobných ochranných pracovných
prostriedkov ( ďalej len „OOPP“). Minimálne požiadavky na poskytovanie a používanie OOPP potrebných na ochranu zdravia života zamestnancov pri práci ustanovuje nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. Základné princípy starostlivosti, výberu, poskytovania, údržby, oboznamovania a kontroly používania OOPP by mali byť zahrnuté aj do podnikovej politiky BOZP.

Ak zamestnávateľ nemôže riziko ohrozenia zdravia zamestnancov vylúčiť alebo dostatočne obmedziť technickými prostriedkami v kolektívnej ochrany (napr. eliminovať ho lepšou technológiou výroby, protihlukovými bariérami, nahradením ľudskej práce automatizáciou a podobne), je povinný bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých
to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, pri práci, potrebné účinné OOPP. OOPP tvoria akúsi bariéru pred nebezpečenstvom. Pri poskytovaní OOPP má zamestnávateľ postupovať v súlade s predpismi. Je ponechané na zamestnávateľovi, aby s ohľadom na početnosť a závažnosť ohrozenia zdravia zamestnancov, charakter vykonávanej
práce a s prihliadnutím na vlastnosti OOPP stanovil spôsob, podmienky a dobu používania OOPP. Preto súčasné predpisy ukladajú priamo zamestnávateľovi povinnosť, aby podľa skutočných nebezpečenstiev a veľkosti ohrozenia vypracoval „na mieru šitý“ zoznam poskytovaných OOPP.

OOPP môžu zamestnancom spôsobovať určitú záťaž, preto majú byť vybrané veľmi starostlivo. Popri požadovanej ochrannej funkcie je dôležité zohľadniť aj určitý diskomfort vzhľadom na hmotnosť, používanie viacerých druhov OOPP súčasne, spôsob obliekania a vyzliekania, ako aj spôsob čistenia a údržby. Pre riadne používanie OOPP je
potrebné zabezpečiť informovanosť samotných zamestnancov o tom, pred akým nebezpečenstvom ich pridelený typ OOPP chráni, za akých podmienok a ako ho používať a udržiavať. Orgány inšpekcie práce zistili, že priemerne 5 % z celkového počtu
nedostatkov zistených pri kontrolách v podnikateľských subjektoch tvoria nedostatky v poskytovaní a používaní OOPP. Aj napriek tomu, že v poslednom desaťročí nie sú tieto nedostatky rozhodujúcimi príčinami vzniku úrazov, ich početnosť narastá. Poukazuje to na neznalosť predpisov, nedostatočnú starostlivosť o ochranu zamestnancov a nepostačujúcu kontrolu používania OOPP zo strany vedúcich zamestnancov. V Európskej únii sa kladie stále väčší dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo všetkých odvetviach hospodárstva. Pobyt v rizikovom prostredí si podľa charakteru potenciálneho rizika vzniku úrazu vyžaduje ochranu rozličných častí tela pracovníkov (hlava, končatiny alebo celé telo).

2. Zákon NR SR č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení
zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov:

§ 7 Inšpektorát práce

a) zabezpečuje vykonávanie inšpekcie práce v rozsahu ustanovenom v § 2 ods. 1 a vykonávanie dohľadu podľa osobitného predpisu, najmä dozerá, či požiadavkám ochrany práce zodpovedajú
1. výber, umiestnenie, usporiadanie, používanie, udržiavanie a kontrola pracoviska, pracovného prostredia, pracovných prostriedkov, ochranných prostriedkov, chemických faktorov, fyzikálnych
faktorov, biologických faktorov, faktorov ovplyvňujúcich psychickú pracovnú záťaž a sociálnych opatrení.
3. Zákon NR SR č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

§ 31 Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác

(4) Do tretej kategórie sa zaraďujú:

a) práce, pri ktorých nie je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň stanoveného limitu a na zníženie rizika je potrebné vykonať organizačné opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov.

(5) Do štvrtej kategórie sa len výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden rok, zaraďujú:
a) práce pri ktorých nie je možné znížiť technickými opatreniami expozíciu zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň stanovených limitov, expozícia faktorom práce a pracovného prostredia prekračuje limity, zisťujú sa zdravotné zmeny zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom a je potrebné vykonať technické opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov.
4. Zákon NR SR č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov: Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa (vrátane jeho doplnkov a príslušenstva), ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca pred nebezpečenstvom.
6. Nariadenie vlády SR č. 35/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
§ 1
7. Na účely tohto nariadenia vlády sa za osobný ochranný prostriedok považuje zariadenie alebo prostriedok určený pre používateľa na nosenie alebo pridržiavanie s cieľom jeho ochrany pred jedným alebo viacerými rizikami ohrozujúcimi jeho bezpečnosť a zdravie.
8. Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku.
9. Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci.
10. Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.
11. Nariadenie vlády SR č. 331/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.
12. Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci.
13. Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
14. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
15. Nariadenie vlády SR č.301/2007 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci.
16. Nariadenie vlády SR č. 355/ 2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
17. Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.
18. Nariadenie vlády SR č. 345/ 2006 Z.z. o základných bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
19. Nariadenie vlády SR č. 340/ 2006 Z.z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení.
20. Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.
21. Vyhláška MVSR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách.
22. Vyhláška MPSVR SR č. 500/2006, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze.
23. Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.
24. Vyhláška MZ SR č. 30/2006 Z.z. ,ktorou sa ustanovujú podrobnosti  záchrannej zdravotnej službe.

1.2. Právne predpisy EÚ pre OOPP

Pohyb osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) sa v Európskej únii riadi Rámcovou smernicou č. 89/686/EEC o osobných ochranných prostriedkoch, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť identifikovať a zvažovať riziká poranení na pracoviskách, snažiť sa o ich elimináciu, zabezpečovať informovanosť zamestnancov a vybaviť ich vhodnými OOPP.
Smernica 89/686/EHS z 21. 12. 1989 (OJ L 399, 30. 12. 1989) o osobných ochranných prostriedkoch bola zmenená smernicou 93/95/EHS z 29. 10. 1993 (OJ L 276, 09. 11. 1993) a smernicou 93/68/EHS z 22. 7. 1993 (OJ L 220, 30.8. 1993) o označení CE.
Dňa 9. 7. 2011 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie pod č. 2011/C 205/01 uverejnené „Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady z 21. decembra 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov (89/686/EHS)“.

V roku 1999 CEC (Komisia európskych spoločenstiev) v Bruseli v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie, s vládnymi expertmi členských štátov, zástupcami európskeho priemyslu, európskych normalizačných organizácií a Notifikovanými Orgánmi, ktorí vypracovali vzájomne dohodnuté interpretácie Smernice v roku 2003, vydala „Guide for the categorization of personal protective equipment“, ktorý slúži na overovanie postupov pri kategorizáciiOOPP.

To znamená, že pred uvedením na trh musí byť konkrétny výrobok odskúšaný a preukázaná zhoda vlastností so základnými technickými požiadavkami, a to najmä s požiadavkami zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o zhode“ ), smernice EÚ č. 89/686/EEC Personal protective equipment (PPE), nariadenia vlády č.35/2007 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení neskorších predpisov a príslušných technických predpisov. Až po tomto postupe môže výrobca vydať ES prehlásenie o zhode, umiestniť na výrobok označenie CE a uviesť takýto výrobok na trh.

V závislosti od požiadaviek kladených na OOPP je možné ich rozdeliť
do troch kategórií rizík:

– Kategória 1 – nízke riziko:
– OOPP jednoduchej konštrukcie,
– užívateľ je schopný sám zhodnotiť úroveň ochrany proti rizikám, ktoré môžu byť včas a
bezpečne rozpoznané,
– musia byť vybavené iba znakom zhody CE,
– skúšky typových vzoriek nie sú potrebné, postačuje vyhlásenie o zhode. Do tejto
kategórie patria napr. OOPP chrániace proti povrchovému mechanickému pôsobeniu,
pred teplotami do 50°C, proti klimatickým vplyvom, ktoré však nie sú extrémne, proti
drobnejším nárazom alebo slnečnému žiareniu (slnečné okuliare).
– Kategória 2 – stredné riziko:
– ostatné OOPP, ktoré svojim charakterom nevyhovujú definícii 1. ani 3. kategórie, sa radia
do 2. kategórie,
– potrebné sú skúšky typových vzoriek. Do tejto kategórie patria napr. rukavice EN 388,
ochrana pred nebezpečenstvom mechanického poranenia.
– Kategória 3 – vysoké riziko:
– OOPP, ktoré sú určené k ochrane života alebo k ochrane pred
rizikami, ktoré môžu vážne a trvale poškodiť zdravie,
– užívateľ nemôže včas rozpoznať bezprostredné nebezpečenstvo,
– okrem skúšky konštrukčných vzoriek je navyše potrebná aj kontrola kvality podľa ISO.
Sem patria všetky OOPP, ktorých zlyhanie by spôsobilo závažné poškodenie zdravia
používateľa (smrteľné nebezpečenstvá), napr. ochranné rukavice pre požiarnikov alebo
na prácu s chemikáliami OOPP na ochranu dýchacích orgánov, OOPP na ochranu pred
teplotami vyššími ako 100°C alebo nižšími ako –50°C a všetky OOPP na ochranu pred
pádom z výšky a proti rizikám vyvolaným elektrickým napätím.

1.3. Technické normy pre OOPP

V súčasnosti platí pre oblasť OOPP cca 160 rôznych technických noriem – STN EN ISO, ktoré upravujú výrobu, navrhovanie, spracovanie a kontrolu týchto výrobkov. Normy sú platné, nie však záväzné. Pre používateľa noriem, resp. pre používateľa konkrétneho typu
a druhu OOPP boli zavedené tzv. piktogramy, ktoré uľahčujú výber a používanie OOPP.
Napr. piktogramy pre rukavice sú uvedené v tabuľke 1, obdobné sa používajú pre odevy, obuv či pre ochranu sluchu, zraku a dýchacieho ústrojenstva.

Piktogramy pre rukavice – Tabuľka

—> Pracovné rukavice v  našom obchode <—

piktogram_rukvice

 

 

 

1.4. Podnikové predpisy pre OOPP
Problematiku osobných ochranných pracovných prostriedkov na úrovni podniku upravujú najmä predpisy z oblasti BOZP a ďalej z oblasti ostatných interných predpisov.
1. Podniková politika BOZP
Podniková politika BOZP prezentuje základné zámery a stratégiu podniku v oblasti
protiúrazovej prevencie, zlepšovania pracovných podmienok a pracovného prostredia
a celkovej ochrany zamestnancov pri práci. Je to dokument, ktorý prezentuje podnikovú
filozofiu kultúry práce. Prezentuje zároveň záväzky zamestnávateľa a zamestnancov v
oblasti zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Pravidlá o BOZP
(riadenie, organizácia a kontrola bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci): Sú v nich
uvedené (okrem iného) aj povinnosti zamestnávateľa v oblasti poskytovania osobných
ochranných pracovných prostriedkov.
3. Vyhodnotenie nebezpečenstiev a posúdenie rizík vyplývajúcich
z pracovných procesov a pracovného prostredia
Hodnotenie rizík je proces systematického posúdenia vplyvu nebezpečenstiev
identifikovaných na pracovisku na zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Týka sa
všetkých aspektov pracoviska a na ňom vykonávanej práce, pričom sa sústreďuje na
zistenie príčin potenciálnych poškodení a na návrh spôsobov odstránenia
nebezpečenstiev, resp. (ak ich nie je možné realizovať) na zavádzanie preventívnych
alebo ochranných opatrení. Hodnotenie rizika je začiatkom procesu riadenia bezpečnosti
a ochrany zdravia.
4. Smernica
„ Zásady poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov“ a v rámci nej
„Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa zaradenia
zamestnancov“.
5. Prevádzkové predpisy
(poriadky) v rámci stanovenia postupov na vykonávanie jednotlivých prevádzkových
činností upravujú aj zásady dodržiavania BOZP – vrátane povinnosti určeným spôsobom
používať pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a primerane sa o ne starať.
Pracovný poriadok
Právny dokument, v ktorom zamestnávateľ podrobnejšie rozvádza ustanovenia
Zákonníka práce podľa podmienok jednotlivých prevádzok, pracovísk a pod. a dotvára
tým podrobnú úpravu práv a povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru. Pracovný
poriadok musí byť v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce a ostatnými
pracovnoprávnymi predpismi. V jednej z častí pracovného poriadku venovanej oblasti
BOZP môže byť uvedené aj prideľovanie, používanie a kontrola OOPP na pracoviskách
zamestnávateľa.
7. Kolektívna zmluva
Kolektívnu zmluvu zamestnávateľ uzatvára s odborovou organizáciou pôsobiacou u
zamestnávateľa. V časti týkajúcej sa oblasti BOZP môže byť uvedené aj prideľovanie,
používanie a kontrola OOPP na pracoviskách zamestnávateľa. V podnikovej praxi sa v
súvislosti s OOPP využívajú tzv. príkazové značky pre nosenie OOPP. Vzory sú uvedené
v tabuľke 2.

Tab.2: Príkazové značky s príkazom nosiť alebo použiť OOPP

prikazove_znacky

 

2. Typizácia a systematizácia najčastejšie
používaných OOPP v SR

V podnikovej praxi sa na Slovensku najčastejšie používajú OOPP, ktoré dovážajú, resp. vyrábajú špecializované firmy. Všetky OOPP uvádzané na trh musia byť certifikované. Certifikovaný môže byť iba taký prostriedok individuálnej ochrany, pri ktorom bola preukázaná zhoda jeho vlastností s technickými požiadavkami zaručujúcimi spoľahlivý ochranný účinok, bezpečnosť a zdravotnú nezávadnosť. Posudzovanie zhody vykonáva v závislosti od kategórie OOPP výrobca, dovozca alebo notifikovaná osoba. Pre užívateľa je potvrdením o certifikácii umiestnenie značky CE, ktorá je grafickou podobou prehlásenia
o zhode, na ochrannom prostriedku, prípadne na jeho obale. Označenie CE na OOPP zaradených do 3. kategórie musí byť doplnené trojmiestnym identifikačným číslom notifikovanej osoby, ktorá vykonáva predpísaný každoročný dozor nad výrobkom, resp. jeho výrobou. Na každom osobnom ochrannom prostriedku musia byť povinne
vyznačené aj ďalšie údaje, napr. pomenovanie výrobcu, názov výrobku, piktogram so stupňom ochrany a číslom príslušnej normy, dátum výroby a záručná doba.

Všeobecné označovanie musí byť:
• v oficiálnom štátnom jazyku,
• na samotnom výrobku alebo štítkoch,
• pripojené tak, aby bolo viditeľné a čitateľné,
• odolné voči údržbe,
• dostatočne veľké – rozoznateľné.

Konkrétne označovanie :
• meno, obchodná značka,
• označenie typu výrobku,
• označenie veľkosti,
• označenie EN,
• označenie piktogramami,
• stupeň ochrany,
• spôsob údržby,
• počet cyklov údržby, resp. označenie: „Nepoužívať opakovane“.

Informácie o výrobcovi OOPP:
• všetky konkrétne informácie,
• meno a úplná adresa výrobcu (zástupcu),
• meno a úplná adresa NO, ak schvaľuje typ alebo vykonáva kontrolu kvality OOPP,
• číslo výrobkovej EN a rok jej vydania,
• vysvetlenie piktogramov a úrovní ochrany,
• charakteristika všetkých základných materiálov a vrstiev OOPP,
• návod na použitie v zmysle výrobkovej EN,
• údaje o príslušenstve a návod na jeho používanie,
• obmedzenia pri používaní,
• návod na skladovanie, údržbu a maximálny čas medzi kontrolami OOPP,
• podrobný návod na čistenie alebo dekontamináciu OOPP,
• potenciálne problémy pri ošetrovaní,
• informácie o materiáloch, ktoré môžu spôsobiť alergie, resp. Sú toxické alebo
mutagénne,
• ergonomické obmedzenia, pokyny na opravu,
• návod, ako používateľ zistí starnutie, resp. stratu ochranných účinkov,
• obrázky, resp. nákresy a čísla jednotlivých častí OOPP kvôli prehľadnosti a úplnosti,
• odkazy na príslušenstvo a náhradné diely,
• typ obalu vhodného na prepravu OOPP,
• pokyny na recykláciu, zneškodnenie a likvidáciu nepoužiteľného OOPP (napríklad
mechanické znehodnotenie, spálenie OOPP a pod.).

Piktogramy na označovanie OOPP:

—> Pracovné oblečenie v našom obchode <—-

a) Piktogramy v tvare štítu: Vyjadrujú nebezpečenstvo, pred ktorým
má OOP chrániť, pričom druh nebezpečenstva je symbolizovaný
obrázkom vo vnútri štítu, napr.:
• ochrana pred teplom,
• ochrana pred chemikáliami,
• ochrana pred chladom,
• ochrana pred dažďom.

piktogramy_ochrana

b) Piktogramy v tvare štvorca: Sú určené na vyjadrenie účelu použitia OOPP. Druh použitia je symbolizovaný obrázkom vo vnútri.

štvorca, napr.:

piktogramy_ochrana2
• ochranný odev pre hasičov,
• ochranný odev s vysokou viditeľnosťou,
• ochranný odev (prostriedok) pre motocyklistov

c) Vzor visačky OOPP na odeve

vzor_stitku

OOPP používané na pracoviskách možno rozdeliť do nasledovných skupní:
• ochrana celého tela – ochranné odevy, prostriedky prevencie proti pádu,
• ochrana dolných končatín,
• ochrana horných končatín,
• ochrana trupu a brucha,
• ochrana hlavy a tváre – ochrana zraku, ochrana sluchu, ochrana
tváre, ochrana dýchacích orgánov,
• ochrana kože,
• ochranné doplnky certifikovaných OOPP.

2.1. Ochrana celého tela

OOPP na ochranu celého tela sú predovšetkým ochranné odevy, prípadne ochranné prikrývky a prostriedky na prevenciu proti nebezpečenstvu pádu z výšky. Ich spoločným znakom je, že chránia telo ako celok, nie iba jeho jednotlivé časti.

Ochranné odevy
Ochranné odevy (dvojdielne obleky, kombinézy, kabáty alebo plášte) sú určené na zabránenie priameho kontaktu tela s nebezpečenstvom. Vyrábajú sa najmä z prírodných a umelých textilných materiálov (neupravených alebo špeciálne upravených napr. nánosom
plastických hmôt a impregnovaním tak, aby boli nehorľavé, odpudzovali kyseliny, vodu, olej a pod.) a z kože.

Ochranné doplnky
Pod ochranným doplnkom sa rozumie spodná bielizeň, ponožky a iné doplnky ochranných odevov. Používajú sa z hygienických dôvodov pod ochranný pracovný odev ako ochrana proti nadmernadmernému poteniu, príp. chladu. Na pracoviskách s nebezpečenstvom
výbuchu vplyvom statickej elektriny sa používajú doplnky výhradne z prírodných materiálov (napr. bavlny). Termobielizeň poskytuje ochranu povrchu tela proti nepriaznivým klimatickým vplyvom v náročných terénnych podmienkach. Vhodnou kombináciou vrstvenia zabezpečuje komfort nepretržitého, minimálne 72 hodinového používania spojeného s vysokou fyzickou námahou vo všetkých ročných obdobiach. Zabezpečuje tepelnú stabilitu tela, ochranu protivlhkosti a odvádzanie vznikajúcich vodných pár z povrchu tela.

Ochranné prostriedky na prevenciu proti nebezpečenstvu pádu
z výšky
OOPP určené na zabezpečenie pred pádom sa používajú pri práci vo výškach a nad voľnou hĺbkou, resp. pri práci vo vise. Prostriedkom na ochranu proti pádu je:
• úplný výstroj na prevenciu proti pádu vrátane všetkých nevyhnutných doplnkov,
• brzdné zariadenie pohlcujúce kinetickú energiu (úplné vybavenie vrátane všetkých
nevyhnutných doplnkov),
• prostriedky na držanie tela (napr. bezpečnostné popruhy, bezpečnostné pásy, prídavné
laná).

2.2. Ochrana hlavy

OOPP na ochranu hlavy zabezpečujú ochranu povrchu (temena) hlavy proti nepriaznivému pôsobeniu fyzikálnych, chemických a biologických faktorov pracovného prostredia. Prostriedky na ochranu hlavysa členia na ochranné prilby a ochranné pokrývky hlavy. Výber vhodného ochranného prostriedku je determinovaný pracovným rizikom
a odolnosťou ochranného prostriedku voči nemu. Ochranu hlavy môžeme ďalej rozdeliť na samotnú ochranu hlavy, ochranu zraku a tváre, ochranu sluchu a respiračnú ochranu.

Ochranné prilby
Najvyšší stupeň ochrany hlavy a jej povrchu pred úrazmi možno zabezpečiť ochrannými prilbami. Ich ochranná funkcia je daná materiálom a konštrukčným prevedením.
Ochranná prilba pozostáva zo súboru prvkov, ktoré chránia lebečnú časť hlavy pred ohrozením nebezpečnými rizikami v pracovnom procese, obzvlášť pred mechanickým (náraz a prieraz) ohrozením. Výrobca môže určiť ďalšie špecifické spôsoby ochrany proti riziku zasiahnutia elektrickým prúdom, pôsobeniu vysokej teploty, žiarenia a pod.

Bezpečnostné prilby plnia 3 funkcie:
. slúžia na ochranu lebky proti prerazeniu
. absorbujú šok vďaka šiltu a upevnenému postroju,
. rozptyľujú (odvracajú) nárazy vďaka vhodným ergonomickým pomôckam, ktoré
umožňujú odchýliť predmety strmo padajúce na hlavu.

Ochranné pokrývky hlavy
Podľa konštrukcie sa ochranné pokrývky hlavy rozdeľujú na čiapky (so štítom, bez štítu, nevystužené alebo vystužené proti udretiu), baretky, šatky, sieťky na vlasy, kapucne, kukly, klobúky s časťou na ochranu krku a pod. Sú vyrobené z textilu alebo sieťoviny a môžu byť impregnované. Plstené hutnícke klobúky slúžia na ochranu hlavy proti popáleniu odletujúcimi časticami roztavených kovov. Čiapky, šatky a pod. sú určené najmä na ochranu povrchu hlavy, resp. vlasov proti zachyteniu pohyblivým zariadením (jeho súčasťou) a následnému skalpovaniu. Ochraňujú užívateľa pred ľahkými nárazmi a škrabancami. Používajú sa tiež pri práci v prostredí s nebezpečenstvom infekcie a na ochranu hlavy proti pôsobeniu prachu a chladu, príp. proti priamemu slnečnému žiareniu. Okrem ochrannej funkcie majú čiapky, šatky alebo sieťky aj hygienickú funkciu. Zabraňujú padaniu vlasov do vyrábaných potravinárskych
a kozmetických výrobkov, liekov a pod.

Ochrana zraku a tváre
Oko je dôležitým zmyslovým orgánom človeka. Z tohto dôvodu je potrebné urobiť všetko pre to, aby sme oči chránili a zachovali ich zrakovú ostrosť. Ak sú pracovníci počas práce konfrontovaní s vplyvmi, ktoré negatívne pôsobia na ich zrakovú ostrosť alebo ju dokonca
ohrozujú, zamestnávateľ je povinný uplatniť preventívne opatrenia. Na ochranu zraku a tváre sa najčastejšie používajú rôzne ochranné okuliare, štíty a kukly. Sú určené na ochranu pred:
• mechanickým alebo tepelnomechanickým poškodením časticami s rôznou rýchlosťou, teplotou a veľkosťou, napr. prachom, odletujúcimi trieskami, črepinami, vystreknutou kvapalinou, iskrami a čiastočkami roztaveného kovu, ktoré ohrozujú zrak a tvár najmä pri
opracovaní dreva a kovu, pri práci so vstreľovacím a vrtným náradím, v hutníckych prevádzkach, pri ťažbe a spracúvaní hornín, pri trhacích prácach a pod.,
• podráždením chemickými látkami (plynmi, aerosólmi, prachom, dymom),
• nepriaznivými účinkami prírodného žiarenia a žiarenia z technických
zdrojov (infračerveného, ultrafialového, ionizujúceho, laserového
a röntgenového žiarenia alebo viditeľného svetla),
• chladom.

Ochrana sluchu
Dlhodobé poškodzovanie sluchu sa prejaví až po uplynutí 10 až 20rokov. Nebezpečenstvo pomaly postupujúceho poklesu sluchovej citlivosti sa zvyčajne spozoruje neskoro a je dramatické. Strata sluchu je nezvratná a postihnutého bude sprevádzať po celý zvyšok života bez nádeje na zlepšenie. Dôsledné používanie pomôcok na ochranu sluchu
zabraňuje poškodeniu sluchu hlukom. Pomôcky na ochranu sluchu je potrebné používať počas celého trvania hlukového zaťaženia. Už len o trochu skrátený čas používania pomôcok na ochranu sluchu má za následok značné zníženie účinku ochrany sluchu. Ak expozícia zamestnancov nadmerným hlukom za pracovnú zmenu prekračuje hornú akčnú hodnotu normalizovanej hladiny expozície hluku 85 dB, zamestnanci (profesie) sa
zaraďujú do tretej alebo štvrtej kategórie prác, ktoré majú charakter rizikových prác. Na zníženie možného rizika poškodenia zdravia zamestnancov vplyvom nadmerného hluku sú zamestnávatelia povinní zabezpečiť prostriedky na ochranu sluchu a kontrolovať ich používanie. Prostriedky na ochranu sluchu (chrániče sluchu) patria k osobným ochranným
prostriedkom, ktoré svojimi útlmovými vlastnosťami znižujú škodlivý účinok nadmerného hluku na sluch, a tým zabraňujú jeho poškodeniu.

Ochrana dýchacích ciest
OOPP na ochranu dýchacích orgánov zabezpečujú ochranu zamestnanca pred negatívnymi účinkami nedostatku kyslíka vo vdychovanom vzduchu alebo pred pôsobením nebezpečných plynov a pár, resp. častíc pevných a kvapalných látok, ktoré znečisťujú vzduch (prach, dym, aerosól). Z funkčného hľadiska sa prostriedky na
ochranu dýchacích orgánov rozdeľujú na dve základné skupiny, a to filtračné prístroje a izolačné prístroje.
OOPP na ochranu dýchacích orgánov sa používajú pri práci v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v šachtách, v stokách a iných podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou a tiež v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším z dôvodu vysokej prašnosti (napr. pri práci v blízkosti vysokých pecí, ťažbe a úprave
nerastov, strojovom brúsení dreva alebo pri práci v archívoch) alebo z dôvodu prítomnosti škodlivých látok v ovzduší (pri práci v mraziarňach s rizikom úniku chladiaceho média, pri nanášaní náterových látok, pri zdravotnom vyšetrení a ošetrení a pod.).

2.3. Ochrana dolných končatín – pracovná obuv

OOPP na ochranu dolných končatín zabezpečujú ochranu nôh od chodidla po bedrový kĺb pred pôsobením škodlivých a nebezpečných faktorov práce a pracovného prostredia a protišmykovú ochranu. Používajú sa rôzne druhy ochrannej obuvi a jej doplnky (vymeniteľné vložky a podrážky), gamaše na ochranu pred popálením a premoknutím,
chrániče jednotlivých častí nohy (stehna, predkolenia, priehlavku) proti otlačeniu, odretiu, porezaniu a pod. a snímateľné hroty na ľad, sneh alebo na iné šmykľavé plochy.

Ochranná obuv
Obuv pre profesionálne použitie je vyrábaná z rôznych materiálov (predovšetkým z kože, plastu, gumy a textilu) v rôznom prevedení (sandále, nízka členková, polovysoká a vysoká obuv) a s rôznym stupňom ochranného účinku. Ochranná obuv sa používa v závislosti od použitého materiálu, tvaru a spôsobu vyhotovenia zvršku a podošvy na ochranu proti nebezpečenstvu:
− mechanickému: ak hrozí úraz v dôsledku stúpenia na špicaté a ostré predmety (obuv so
spevnenou podrážkou), pádu predmetov na nohu (obuv s vystuženou špicou), zovretia
nohy alebo pri pošmyknutí a následnom páde (protišmyková obuv), a to najmä na
stavbách, pri cestných prácach a prácach v lese, pri údržbe a oprave strojov, pri
vysokých peciach, v oceliarňach, vo valcovniach a pri spracovaní kovov, pri ťažbe v
lomoch a baniach, pri výrobe a spracovaní tabuľového skla, pri doprave a skladovaní
apod.,
− elektrickému: pri ohrození nebezpečným napätím (dielektrická obuv) a výskyte statickej
elektriny (antistatická obuv), napr. vo výpočtových strediskách, v operačných sálach, v
priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu a pod.,
− tepelnému: pri práci s veľmi horúcimi alebo veľmi studenými materiálmi, pri práci v
chlade, teple alebo v prostredí, kde môže dôjsť k rozstreknutiu roztaveného kovu (obuv,
ktorú možno rýchlo vyzuť),
− vibrácií (antivibračná obuv),
− premoknutia, prevlhnutia (gumená obuv),
− chemickému: pri pôsobení škodlivých alebo nebezpečných kvapalína prachu (ochranná
obuv s podrážkou proti kvapalinám a chemickým látkam, napr. proti žieravinám,
rozpúšťadlám, olejom),
− nadmernej záťaže pri neprimerane dlhom státí alebo chôdzi (ortopedická obuv).

2.4. Ochrana rúk ( horných končatín)

OOPP určené na ochranu rúk zabezpečujú (podľa zvoleného druhu ochranného prostriedku) ochranu rúk od prstov až po ramenný kĺb. Používajú sa ochranné rukavice a ďalšie druhy ochranných prostriedkov, ktoré sú určené najmä na ochranu pred odretím, porezaním alebo pichnutím, napr. ochranné prsty pri brúsení a lisovaní malých predmetov,
ochranné rukávy pri manipulácii s plechmi s ostrými hranami, ochrana predlaktia z krúžkového pletiva používaná pri vykosťovaní a krájaní mäsa a pri armovaní železa, náplecníky slúžiace na ochranu ramien pri prenášaní ťažkých bremien a dlaňovnice na ochranu dlaní pri manipulácii s drsným materiálom.

Ochranné rukavice
Ochranné rukavice poskytujú ochranu proti jednotlivým nebezpečenstvám alebo viacerým nebezpečenstvám súčasne. Vyrábajú sa z rôznych materiálov (najmä z textilu, kože, gumy alebo z nepriedušných materiálov máčaných v plastických látkach) buď s manžetou,
alebo bez manžety, riešené ako päťprstové, trojprstové alebo palcové. Sú určené na jednorazové alebo opakované použitie.

2.5. Ochrana kože

Problémy s pokožkou v zamestnaní sú zapríčinené kontaktom s určitými látkami počas práce. Takéto látky obyčajne pôsobia na ruky alebo predlaktia (najčastejšie pri dotyku), ale môžu sa šíriť aj do iných častí ľudského tela. V počiatočnom štádiu sa objavuje suchá pokožka, sčervenanie a svrbenie kože. Pokožka môže byť opuchnutá, popraskaná,
šupinatá, zhrubnutá a môžu sa vytvoriť aj pľuzgiere. Rýchlosť,akou sa reakcia pokožky objaví, závisí od intenzity pôsobenia danej látky a od toho, ako dlho a ako často prichádza do kontaktu s pokožkou. Takéto zmeny pokožky sa často prejavujú, keď sú zamestnanci
mimo práce, napríklad počas víkendov a sviatkov. Zamestnanci sú nezriedka vystavení pôsobeniu viacerých kvapalín, resp. často prichádzajú do kontaktu s vodou, čo môže mať za následok narušenie prirodzenej obranyschopnosti pokožky. Nebezpečenstvo pre pokožku predstavuje aj vystavenie sa príliš vysokým teplotám a slnečnému žiareniu. Na ochranu kože slúžia ochranné pasty, masti a oleje. Používajú sa najmä na ochranu pokožky rúk pred pôsobením faktorov, ktorých škodlivé účinky nie sú príliš vysoké, napr. proti vode, organickým rozpúšťadlám, ultrafialovému žiareniu, hmyzu a pod. Ochranný prostriedok sa rozotrie na pokožku, čím sa vytvorí ochranný film zabraňujúci pôsobeniu škodliviny.
Pokožku je odporúčané chrániť v 3 fázach:
• ochrana pokožky pred prácou,
• čistenie pokožky po práci,
• starostlivosť o pokožku po práci.

Sortiment týchto výrobkov je v súčasnosti veľmi široký. Je možné vybrať typ vhodný pre ten-ktorý druh práce. Masti a krémy obsahujú často aj dezinfekčné, liečivé a hojivé zložky, ktoré pokožku nielen chránia, ale aj dezinfikujú a hoja drobné poranenia. V podnikovej praxi sa najčastejšie používajú krémy – ľahko dávkovateľné z tuby či z rôznych dávkovačov, ktoré sú umiestnené na jednotlivých pracoviskách. Najčastejšie sa využívajú najmä v zdravotníctve, kde je potrebné zabezpečiť dekontamináciu rúk a ostatných častí tela pred a po lekárskom výkone.

2.6. Pracovné odevy a pracovná obuv, prostriedky na zabezpečenie telesnej hygieny

Sú to prostriedky používané pri práci, aby zabránila znehodnoteniu civilného odevu a obuvi zamestnanca poškodením, znečistením a nadmerným opotrebením. Ak zamestnanec pracuje v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebeniu alebo mimoriadnemu znečisteniu tak, že sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako šesť mesiacov, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi na používanie pri výkone práce pracovný odev a obuv bezplatne. Na rozdiel od ochranného odevu a obuvi, ktoré chránia zamestnanca pred poškodením zdravia, pracovný odev a obuv nie sú osobným ochranným pracovným prostriedkom. Prostriedky na zabezpečenie telesnej hygieny sú umývacie, čistiace, dezinfekčné a iné prostriedky (masť na regeneráciu pokožky, uterák a pod.), ktoré sú určené na odstránenie nečistôt, resp. Zamedzeniu vzniku infekcií a šíreniu nákaz. Napriek tomu, že nie sú zaradené medzi osobné ochranné pracovné prostriedky, zamestnávateľ je povinný ich poskytovať zamestnancom bezplatne s cieľom predchádzať hygienickým problémom a zdravotným následkom znečistenia.
Množstvo a druh prideľovaných umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov stanoví zamestnávateľ (v závislosti od druhu práce a z hľadiska charakteru znečistenia) vo vnútornom predpise, resp. dohodne so zástupcami zamestnancov v kolektívnej zmluve.
Zamestnávateľ má kontrolovať, či zamestnanci pridelené prostriedky skutočne používajú, aby nebolo ich poskytovanie samoúčelné.

3. Aktuálne metódy a postupy pre hodnotenie úrovne ochranného účinku OOPP v súčasnom systéme posudzovania zhody výrobkov s požiadavkami predpisov

V súčasnom období sa problematikou skúšania a hodnotenia úrovne ochranného účinku OOPP a certifikáciou na území Slovenska zaoberá niekoľko súkromných spoločností. Sú to najmä:
− Elektrotechnický výskumný a projektový ústav (EVPÚ), a.s., NO 1293 Nová Dubnica,
− VÚTCH-CHEMITEX, spol. s.r.o., Žilina , NO 1296,
− Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR, Bratislava NO 1297,
− Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov NO 1295, Laboratórium obuvi, galantérie a
usní,
− AO SKTC-144 CEROT – Notifikovaná osoba č. 1298 – skúšobnélaboratórium Bratislava,
− Požiarnotechnický a expertízny ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Ide o súkromné spoločnosti, ktoré SNAS (Slovenská národná akreditačná služba)   akreditovala ako certifikačné, autorizované a notifikované osoby. Vykonávajú skúšanie a certifikáciu OOPP podľa predpísaných postupov a noriem harmonizovaných s normami EÚ. Pri skúšaní OOPP využívajú najmodernejšie prístroje a vybavenie, ktoré zaručujú kvalitné posúdenie výrobkov. Na trh s výrobkami by sa teda mali dostávať len certifikované výrobky. Závisí teda len od zamestnávateľa, aké certifikované prostriedky poskytne svojim zamestnancom. Uvedené organizácie skúšajú a overujú OOPP podľa platných
technických noriem. Na skúšanie, overovanie a certifikáciu používajú rôzne chemické analýzy, fyzikálno-chemické a matematické metódy a postupy, mechanické postupy a obdobné skúšky. Skúša sa odolnosť voči oderu, voči mechanickému riziku, voči pôsobeniu chemických látok, voči infekciám a nákazám a podobne.

Jednotlivé skúšky OOPP sú dôležité z hľadiska:
• poznania kvality vstupných surovín,
• poskytnutia garancie, že kvalita je trvalou súčasťou výrobkov dodávanýchna trh,
• potreby dokázania zhody parametrov kvality výrobkov s predpismi a požiadavkami trhu,
• získania kladných argumentov v oblasti reklamy ponúkaných výrobkov,
• riešenia reklamácií.

4. Rady pre zamestnávateľ apri posudzovaní OOPP

Zamestnávateľ je zodpovedný za nákup, vstupnú kontrolu, používanie a prideľovanie OOPP na svojich pracoviskách. Z tohto dôvodu a z dôvodu účelného a šetrného vynakladania finančných prostriedkov by sa mal zamerať najmä na:
1. Vstupnú kontrolu kvality osobných ochranných pracovných prostriedkov pri nákupe – okrem kontroly dodaného množstva každého OOPP by sa mal zamerať na:

a) posúdenie, či OOPP spĺňajú požiadavky platnej legislatívy,
b) kontrolu dodávaného sortimentu podľa písomných dokladov záväznej požiadavky a
potvrdenej objednávky, v ktorej majú byť uvedené potrebné špecifické požiadavky
organizácie – objednávateľa,
c) odber vzoriek na fyzickú vstupnú kontrolu kvality podľa STN01 0254, resp. STN 01
0255 štatistická prebierka alebo podľa vlastného rozhodnutia,
d) kontrolu záručných lehôt najmä takých OOPP, pre ktoré platí zásada pravidelných
periodických kontrol autorizovanou fyzickou alebo právnickou osobou, pričom treba
zohľadňovať dátum výroby a predpokladanú dĺžku skladovania OOPP v organizácii
pred pridelením,
e) základnú vizuálnu kontrolu,
f) kontrolu hmatom a rukami,
g) kontrolu čuchom.

2. Jednoduchú technickú kontrolu spočívajúcu:

a) v meraní rozmerov – kontrola veľkostného sortimentu alebo meranie veľkostí dôležitých
dielov OOPP (napr. šírky popruhov, šírky pásov na OOPP s dobrou viditeľnosťou, výšky
dezénu obuvi, dĺžky lán a pod.) podľa požiadaviek v príslušných STN,
b) v posúdení kvapalinoodpudivosti povrchu – napr. kvapkovou metódou v zmysle STN,
alebo tzv. spray testom podľa STN EN 24920 (80 0827),
c) v posúdení kvapalinonepriepustnosti sárovej obuvi nafukovaním podľa STN EN 344 (83
2504) , resp. Kvapalinonepriepustnosti gumených a plastových rukavíc nafukovaním
podľa STN EN 374 – 2 (83 2340),
d) v posúdení nehorľavosti, ktorú je možné posúdiť iba orientačne zv. zápalkovým testom
na malých prúžkoch textilu podľa pôvodnej ČSN 80 0824 alebo inou improvizovanou
skúškou. Pri hromadných dodávkach je možné zabezpečiť technickú kontrolu kvality
prostredníctvom akreditovanej organizácie.
2. Výdaj OOPP zamestnancom musí vyplývať z analýzy nebezpečenstiev a ohrození a na
základe ich vyhodnotenia má zohľadňovať významné prvky spoľahlivosti, úspešnosti
prevencie vzniku úrazov a chorôb z povolania, ako aj ekonomickej efektívnosti pri
používaní OOPP.

3. Postupy pri vydávaní OOPP – záznamy – obsahujú:

− útvar, do ktorého sa prideľuje OOPP,
− pracovné miesto, na ktorom sa OOPP bude používať,
− meno a zaradenie pracovníka,
− názov pracovnej operácie,
− druh ohrozenia pri pracovnej činnosti, proti ktorému sa budú OOPP používať,
− typ OOPP, vyznačenie základného ochranného účinku,
− dátum a počet pridelených kusov,
− záznam o natrvalo pridelených OOPP (uviesť typy),
− záznam o OOPP pridelených iba dočasne na určité práce(uviesť druh práce),
− záznam o OOPP opakovane vydaných po čistení, praní a oprave,
− záznam predpokladanej životnosti OOPP,
− skutočná životnosť (záznam o vyradení OOPP a o jeho výmene za nový),
− výsledok kontroly kvality OOPP pracovníkom,
− poučenie pracovníka o spôsobe používania,
− podpis pracovníka, potvrdenie o prevzatí.

4. Posúdenie spoľahlivosti OOPP pred pracovnou činnosťou
pracovníkom, ktorý má:

− overiť záruku posudzovaného OOPP od výrobcu či dodávateľa,
− overiť, či účinnosť príslušného OOPP nie je negatívne ovplyvnená dĺžkou používania
(nad podnikovú normu – podľa záznamov v príslušnej karte),
− overiť, či príslušný OOPP nebol extrémne zaťažený, čo by mohlo spôsobiť únavu
materiálu alebo napríklad nasýtenie filtrov chrániacich dýchacie orgány,
− orientačne posúdiť kvalitu ochranného účinku vypraných a vyčistených OOPP,
− zistiť, či znečistenie neznižuje ochranný účinok (napr. nehorľavosť alebo viditeľnosť),
− zistiť, či OOPP nie je poškodený (nekompletnosť, viditeľné poškodenie),
− zistiť, či nie je znížená úroveň hygienických vlastností (nevysušené odevy, rukavice,
obuv, veľmi znečistené OOPP).

Pracovník je povinný vymeniť OOPP za druhý (v prípade, že mu bolo pridelených viac kusov) alebo vyžiadať nový, keď sa úroveň ochrany znížila pod stanovenú hranicu.

5. Kontrolu spôsobu používania OOPP – nadriadený pracovník (majster, vedúci pracovnej skupiny) je povinný kontrolovať:

− vhodnosť prideleného OOPP podľa podnikovej smernice,
− používanie prideleného typu OOPP pracovníkom (s osobitným dôrazom na prostriedky
ochrany 3. kategórie),
− záznamy o používaní OOPP pracovníkom (s osobitným dôrazom na prostriedky ochrany
3. kategórie),
− záznamy o používaní OOPP (najmä 3. kategórie ochrany), zistenia, či OOPP neboli
extrémne zaťažené, resp. či ich vlastnosti nie sú na hranici ochranného účinku,
− opotrebovanie a poškodenie (senzorickým ohodnotením, nedeštruktívnym spôsobom).
Pri kontrole je vhodná súčinnosť s odborným pracovníkom pre bezpečnosť práce.

Záver

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pôsobia ako bariéra vložená medzi nebezpečenstvo a telo zamestnanca alebo jeho jednotlivé časti, ktorá eliminuje účinky nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného procesu, práce a pracovného prostredia na bezpečnú a zdravie nepoškodzujúcu úroveň. OOPP nie je len technický prostriedok
určený na ochranu, ale aj ochranná masť, olej alebo emulzia. Úlohou zamestnávateľa je určiť, aké OOPP budú zamestnanci nosiť a používať na ochranu pred neodstrániteľnými nebezpečenstvami, ale aj vydať pokyny upravujúce spôsoby zaobchádzania s OOPP.
Problematika OOPP je dosť komplikovaná a v podnikovej praxi by sa jej mali venovať osoby, ktoré sú na to vyškolené. Na Slovensku existuje a v obchodnej sieti sa ponúka široký sortiment výrobkov slúžiacich na ochranu zdravia pri práci. Je len na zamestnávateľovi, aké vyberie pre svojich zamestnancov. Taktiež posudzovanie kvality OOPP, ich certifikácia a posudzovanie zhody tvoria komplikovaný ucelený systém činností, ktorým sa v súčasnosti venujú vybrané skúšobne a certifikované notifikované osoby. Zamestnávateľ je povinný postarať sa o problematiku OOPP vo svojom podniku. K tomu mu môžu pomôcť v tejto informácií skrátene načrtnuté postupy a rady, ako posudzovať kvalitu OOPP, ktoré zamestnávateľ nakúpil pre svojich zamestnancov, ako ich evidovať či vydávať jednotlivým zamestnancom.