fbpx

Reťazové závesy a komponenty

  1. Obmedzenia pri používaní závesov z reťazí pri nepriaznivých podmienkach prostredia alebo pri nebezpečných podmienkach

 Aby sa zaistilo, že reťazový záves je schopný zdvihnúť bremeno bez jeho uvoľnenia, je potrebné preveriť jeho vhodnosť. Rozhodnutie vykonajte podľa tohto návodu:

 

Dodržiavajte obmedzenia, ktoré sú následkom:

a)  nepriaznivých podmienok prostredia napr. chemických, teplotných atď. (viď body 1.2, 1.3 a 1.4)

b)  nebezpečných podmienok ( viď bod 1.5 )

 

1.2 Vysoká a nízka teplota

 

Berte ohľad na maximálnu teplotu, ktorá sa môže dosiahnuť pri práci s viazacími reťazami.

 

          

                   Tabuľka č. 1 – Zníženie hranice pracovného zaťaženia závesov následkom teploty

 retaze_tabulka1

1.3 Kyslé prostredie

 

Je zakázané ponárať reťazové závesy do kyslých roztokov alebo vystavovať ich kyslým výparom. Reťaze sa nesmú galvanizovať alebo inak povrchovo upravovať bez súhlasu výrobcu.

 

1.4 Podmienky, pri ktorých je záves vystavený chemickému, abrazívnemu a inému pôsobeniu

 

V prípadoch, ak je záves vystavený chemickému pôsobeniu, kombinovanému s vysokou teplotou, je jeho použitie potrebné konzultovať s výrobcom.

 

1.5 Používanie pri mimoriadne nebezpečných podmienkach

 

Zariadenie príslušenstva na zdvíhanie bremien v európskych normách nepredpokladá výskyt mimoriadne nebezpečných podmienok. Mimoriadne nebezpečné podmienky zahŕňajú činnosti na mori, zdvíhanie osôb a dvíhanie potencionálne nebezpečných bremien, ako sú roztavené kovy, korozívne materiály alebo štiepne materiály. V týchto prípadoch má stupeň ohrozenia vyhodnotiť kompetentná osoba a podľa toho sa má upraviť menovitá nosnosť.

 

2.   Kroky, ktoré je potrebné vykonať pred prvým použitím

 

Pred prvým použitím reťazového závesu sa presvedčte, že:

a)  záves je taký, aký ste si objednali

b)  osvedčenie ( certifikát ) o kvalite a nosnosti máte k dispozícii

c)  identifikácia a vyznačenie hranice pracovného zaťaženia na závese zodpovedá informácii na osvedčení

d)  všetky podrobnosti závesu máte zaznamenané v registri závesov

e)  skutočné použitie zodpovedá predpokladanému

 

3.   Informácie pre bezpečné používanie reťazového závesu

 

3.1 Príprava

 

Pred začatím zdvíhania je potrebné presvedčiť sa, že s bremenom sa dá volne hýbať a nie je upevnené o základ alebo inak zablokované.

 

V prípadoch, keď reťaz prichádza do kontaktu s bremenom, je potrebné chrániť buď reťaz alebo bremeno, alebo obe obložením, pretože ostré hrany tvrdého materiálu môžu články reťaze ohnúť alebo poškodiť, alebo naopak, reťaz môže poškodiť bremeno následkom vysokého kontaktného tlaku. Na ochranu proti takémuto poškodeniu sa môže použiť obalenie napríklad drevenýmí hranolmi.

 

Aby sa zabránilo nebezpečnému kolísaniu bremena, ako aj na polohovanie pri ukladaní, odporúča sa používať pridržiavacie lano.

 

Ak sa náhle zrýchli alebo spomalí pohyb bremena, môžu vzniknúť dynamické sily, ktoré zvýšia napätie v reťazi. Takéto situácie vznikajú pri zaťažení z trhnutia alebo nárazu, napr. pri ponechaní reťaze v nenapnutej polohe pred začatím zdvíhania a následným trhnutím. Predchádzajte takýmto situáciám.

 

3.2 Hmotnosť bremena

 

Je nevyhnutné poznať hmotnosť manipulovaného bremena. Nezdvíhajte bremeno, ak nepoznáte jeho hmotnosť. Ak nie je hmotnosť na bremene vyznačená, zistite si túto informáciu napr. z dokladov zásielky, z príručiek, plánov atď. Ak táto informácia nie je k dispozícii, hmotnosť zistite výpočtom z dostupných informácii o bremene.

 

3.3 Stabilita bremena pri nadvihnutí

 

Predpokladá sa, že závesný bod háku je priamo nad ťažiskom bremena. Pri zdvíhaní bremena dodržiavajte tieto podmienky:

 

a)  pri jednoduchých ( jednopramenných ) závesoch a závesoch z uzavretých slučiek má byť závesný bod zvislo nad ťažiskom

b)  pri dvojramenných závesoch majú by závesné body na oboch stranách ťažiska

c) pri troj a štvorpramenných závesoch majú byť závesné body rozmiestnené v rovine okolo ťažiska. Výhodnejšie je, ak rozdelenie môže byť rovnomerné.

3.4 Uhly pri viacpramenných závesoch

 

Ak sa používajú dvoj a viacpramenné reťazové závesy, závesné body a usporiadanie závesu volte tak, aby sa dosiahli uhly medzi ramenami závesu a zvislicou v povolenom rozsahu, ktorý je vyznačený na obrázku č. 1.

 

Viacpramenné závesy vytvárajú vodorovnú zložku sily ( viď obrázok č. 1 ), ktorá sa zvyšuje so zväčšovaním uhla medzi ramenami závesu. Venujte pozornosť tomu, aby ste zaistili, že prenášané bremeno bude schopné zniesť vodorovnú zložku sily bez poškodenia.

 

Obrázok č. 1 – Zmena zaťaženia reťazového závesu pri zmene uhla pri hmotnosti bremena Q

 viazaky_obr1 

Legenda:

1 – zaťaženie ramena

2 – vodorovná zložka sily

Šrafovaná plocha zobrazuje uhly väčšie ako 60° – takýto spôsob manipulácie je zakázaný.

 

3.5 Spôsob spojenia závesu s bremenom

 

Reťazové závesy sa zvyčajne spájajú s bremeno a zdvíhacím strojom pomocou koncových úchytov.

Ramená závesu nesmú byť skrútené alebo zauzlené.  Oporné miesto musí dobre sedieť v háku, nikdy nesmie byť na špičke alebo zaklinované v otvore háku, hák závesu má byť voľne výkyvný v každom smere, aby sa zabránilo je ohýbaniu. Z tej istej príčiny má mať koncový úchyt voľný výkyv v každom smere na háku, na ktorom je zavesený.

 

Reťaz môže prechádzať pod bremeno alebo cez bremeno tak, aby tvorilo škrtiace zavesenie alebo košové zavesenie. Ak sa používa spôsob košového zavesenia a tam, kde je to potrebné vzhľadom na nebezpečenstvo preklopenia bremena, je potrebné použiť dva závesy v spojení so zdvíhacou traverzou.

Ak sa používa reťazový záves so škrtiacim zavesením, lano sa musí nechať tak, aby zaujalo prirodzený uhol.

 

Pri vešaní závesu na zdvíhací hák treba zaistiť, aby tu bola primeraná vôľa, ktorá dovolí vzájomný pohyb a zabráni poškodeniu závesu. Záves sa do háku nikdy nemá natláčať silou, nemá sa nabíjať alebo zaklinovať. Ak vôľa nie je dostatočná, vložte medzi záves a hák strmeň.

 

V prípade viacpramenných závesov má špička háku vždy smerovať von.

 

3.6 Symetria zaťaženia

 

Hranice pracovného zaťaženia, uvedené v tabuľke č. 1 sú určené na základe toho, že zaťaženie závesu z oceľového lana je symetrické. To znamená, že keď sa zdvíha bremeno, ramená závesu sú rozmiestnené v pôdoryse symetricky a zvierajú rovnaké uhly k zvislici. V prípade trojramenných závesov, ak sú ramená rozmiestnené v pôdoryse nesymetricky, najväčšie napätie bude v ramene, kde súčet pôdorysných uhlov k susedným ramenám je najväčší. Rovnaký efekt nastane pri štvorramenných závesoch z oceľového lana. Okrem toho berte do úvahy tuhosť bremena. Pri tuhom bremene musíte brať do úvahy, že hlavná časť hmotnosti bremena sa bude prenášať len tromi alebo aj dvomi ramenami, pričom zostávajúce rameno alebo ramená slúžia len na vyvažovanie bremena.

 

V prípade dvoj a viacpramenných závesov, ak ramená zvierajú rozdielne uhly k zvislici, najväčšie napätie bude v ramene s najmenším uhlom k zvislici. V extrémnom prípade, ak je jedno rameno zvislé, to bude niesť celú hmotnosť.

 

Ak je bremeno pri skúšobnom zdvihu nestabilné, spustite ho a zmeňte usporiadanie závesov alebo zvoľte vhodnejší zdvíhací prostriedok.

 

Obrázok č. 2 – viacpramenné reťazové závesy – rozloženia zaťaženia

 viazaky_obr2

 

 

 Obrázok č. 3 – Nesymetrické zaťaženie

 viazaky_obr3

Legenda:

1 – ťažisko

2 – vysoké zaťaženie tohto bremena

3 – bremeno

 

3.7 Bezpečnosť zdvíhania

 

Ruky a ostatné časti tela držte mimo závesu, aby ste zabránili poraneniu, keď sa záves zdvíha. Pred začatím samotného zdvíhania záves zdvihnite, až kým sa lano nenapne. Bremeno mierne nadvihnite a skontrolujte, či je dobre pripevnené, stabilné a či zaujíma predpokladanú požadovanú polohu. Ak je všetko v poriadku, môžete pokračovať v samotnom zdvíhaní. Osoby, ktoré zabezpečujú zdvíhanie si musia byť vedomé potencionálneho rizika, ktoré je spojené s preklopením bremena alebo s jeho kývaním sa.

 

3.8 Viacpramenné závesy pri použití nie všetkých ramien

 

Je všeobecným princípom, že závesy z oceľových lán sa majú používať len na účel, na ktorý boli navrhnuté. V praxi sa však môžu vyskytnúť prípady, keď je potrebné zdvíhať bremeno s použitím menšieho množstva ramien, ako ich je na závese. V takýchto prípadoch sa má hranica pracovného zaťaženia znížiť z hodnoty vyznačenej na závese s použitím súčiniteľ, ktorý sa uvádza v tabuľke č.2

 

Ramená, ktoré sa nepoužívajú, zaháknite do závesného oka závesu, aby ste znížili riziko úrazu pri voľnom hojdaní týchto ramien alebo ich zachytenie sa pri pohybe bremena.

 

 

 

 

Tabuľka č. 2 – Súčinitele hranice pracovného zaťaženia ( WLL )

 retaze_tabulka2

 

3.9 Položenie bremena

 

Miesto uloženia bremena riadne pripravte. Zaistite, aby zem alebo podlaha mali zodpovedajúcu pevnosť, aby bremeno uniesli, pričom berte do úvahy akékoľvek dutiny, kanály, potrubia atď., ktoré sa môžu poškodiť alebo preboriť. Tiež zaistite, aby bol náležitý prístup na miesto ukladania a aby miesto bolo prázdne, bez nepotrebných prekážok a ľudí. Je výhodné používať drevené trámy alebo podobný podložný materiál, aby sa zabránilo zablokovaniu závesu alebo sa ochránila podlaha a bremeno a zaistila sa stabilita bremena po uložení.

 

Bremeno ukladajte opatrne, bez ohrozenia rúk a nôh. Venujte pozornosť tomu, by sa záves z oceľového lana nepriškripol pod bremenom, pretože sa môže poškodiť. Pred uvoľnením lana skontrolujte bremeno, či je správne uložené a stabilné. Keď je bremeno bezpečne uložené, záves od bremena opatrne oddelte, aby ste zabránili poškodeniu, zachyteniu alebo aby ste bremeno neprevrhli. Bremeno neodgúľavajte zo závesu, pretože môžete záves poškodiť.

 

 

Nikdy sa nepohybujte pod zdvíhaným bremenom alebo v jeho blízkosti, kde by Vás mohlo v prípade svojho pádu zasiahnuť!!!

 

 

4.   Skladovanie 

V čase, keď reťazové závesy  nepoužívate, držte ich na vhodne navrhnutých stojanoch v suchom prostredí. Nenechávajte závesy ležať voľne na zemi, kde sa môžu poškodiť.

 

Ak závesy zostávajú zavesené na žeriavovom háku, háky závesov zapnite do závesného oka, aby ste znížili riziko voľného kývania ramien a ich zachytenie alebo spôsobenie úrazu nimi.

 

Ak predpokladáte, že reťazové závesy nebudete istý čas používať, očistite ich, vysušte a chráňte proti korózii ( napr. ľahkým naolejovaním ).

 

 

5. Kontrola, podrobné preskúšanie a údržba.

 

5.1 Všeobecne

Počas prevádzky sú reťazové závesy z vystavené podmienkam, ktoré ovplyvňujú ich bezpečnosť. Je teda potrebné zaistiť, aby boli závesy bezpečné pre ďalšiu prácu.

 

Záves musíte pred každým použitím skontrolovať, či nevykazuje zreteľné znaky znehodnotenia ( viď. článok 5.2 ).

 

Pri akejkoľvek pochybnosti o bezpečnom stave závesu vyraďte záves z prevádzky a podrobte ho podrobnému preskúšaniu (viď. článok 5.3)

 

5.2 Kontrola

Kontrola je vizuálna prehliadka stavu závesu, pri ktorej sa zisťuje zreteľné poškodenie alebo znehodnotenie, ktoré môže ovplyvniť spôsobilosť závesu na použitie.

 

Záves vyraďte z prevádzky a postúpte kompetentnej osobe na podrobné preskúšanie, ak pred použitím zistíte, že:

a) záves nie je označený identifikačným štítkom

b) reťaz je opotrebovaný, deformovaný ( zlomený, zauzlovaný, duša lana vystupuje )

c) súčasti závesu ( oká, háky… ) sú opotrebované, deformované

d) háky závesu nemajú bezpečnostné poistky

e) reťaz závesu je výrazne opotrebovaná

f) reťaz alebo jeho súčasť je skorodovaná

g) reťaz alebo jeho súčasť je tepelne poškodená

 

5.3 Podrobné preskúšanie

Podrobné, dôkladné preskúšanie treba vykonávať v intervaloch, ktoré nepresahujú dvanásť mesiacov. Tento interval môže byť kratší tam, kde sa to považuje za potrebné z pohľadu podmienok používania. Podrobné preskúšanie môže vykonávať len autorizovaná osoba.

 

Pred preskúšaním závesy očistite, aby neboli zaolejované, špinavé a zhrdzavené. Toto sa dá bežne vykonať použitím oceľovej kefy. Môžu sa použiť aj iné metódy za predpokladu, že základný kov zostane neporušený. Metódy, ktorým sa vystrihajte, je použitie kyselín, prehrievanie alebo odoberanie kovu.

Záznamy z týchto preskúšaní uchovajte.