fbpx

Upínacie popruhy

Upínacie popruhy pre zaistenie nákladu.

Upínacie popruhy ( Gurtne) sa používajú na zaistenie nákladu napr. na nákladných automobiloch, plavidlách, železničných vagónoch a podobne.

Často sa využívajú na kotvenie veľkých stanov na výstavách, koncertoch a iných podujatiach. Pre tieto účely máme v ponuke aj upínacie popruhy v čiernej farbe BLACK. Okrem štandardných prevedení upínacích popruhov, ktoré máme skladom Vám vyrobíme gurtne na mieru podľa požadovanej dĺžky, nosnosti, zakončenia a farby.

 

Upínacie popruhy

 

Kúpiť gurtne

Spôsob upnutia dvojdielnych upínacích pásov

Dvojdielne upínacie pásy sú zakončené s hrotovými hákmi : hák voľnej časti pásu zahákneme do upevňovacieho miesta na ložnej ploche vozidla a pás prehodíme cez upínaní náklad. Hák pevnej časti pásu zahákneme do druhého upevňovacieho miesta ložnej plochy vozidla a voľný koniec prehodeného pásu vložíme do otvoru unášača račne. Pás ručne pretiahneme cez unášač z račne von, aby bol pás cez náklad úplne napnutý (zamedzíme tak „pchaniu “ račne navinutým pásom).Potom pákou račne pás napneme – pás sa musí okolo unášača račne ovinúť min. 2,5 krát. Uvoľnenie pásu sa potom realizuje odistením západky z rohatky račne ( zmačknutím pružiny) a premiestnením páky račne o 180 stupňov do tzv. uvoľňovacej  polohy. Pás je následne možné z račne volne vytiahnuť von.

 

Spôsob upnutia dvojdielnych upínacích pásov

Jednodielne upínacie pásy ( pozostáva  iba z račne s našitým pásom) : slúžia k stiahnutiu prepravovaného nákladu do kompaktného zväzku, stiahnutiu nákladu napr. k palete alebo ako  slučkový úväzok medzi upevňovacími miestami. Pás sa ovinie okolo nákladu, voľný koniec pásu vložíme do unášača račne a pás ručne pretiahneme cez unášač z račne von. Pás musí byť okolo nákladu úplne napnutý ( zamedzíme tak „ upchaniu “ račne navinutým pásom ). Potom pákou račne pás napneme – pás sa musí okolo unášača račne ovinúť min. 2,5 krát. Uvoľnenie pásu sa potom zrealizuje odistením západky z rohatky račne ( zmačknutím pružiny) a premiestnením páky račne o 180 stupňov do tzv. uvoľňovacej  polohy. Pás je následne možné z račne volne vytiahnuť von.

 

Pokyny pre užívateľa

 1.Všeobecné pokyny

Môžu sa používať iba nepoškodené upínacie pásy bez zjavného vizuálneho poškodenia. Pásy musia mať našitý rozlišovací výrobný štítok ( pri dvojdielnom prevedení musí byť na každej oddeliteľnej časti ), na ktorom musia byť nevyhnutne uvedené pre užívateľa informácie a základné technické dáta ( uvedený výrobca, katalógové číslo pásu, max. viazacie sily (LC=…….daN, 2xLC=…….daN) dátum výroby, materiál textilného pásu vrátane. max. predĺženia, info o zakázanej manipulácii – nesmie sa používať k zdvíhaniu bremena!, číslo normy EN 12195-2 , schvaľovacie číslo atestu 8SD MDSR, dĺžku pásu (m) a normalizované napínacie sily ). Pásy nesmú byť zaťažované  nad max. prípustnú viazaciu silu ( LC, 2xLC ).

 

Pred aplikovaním pásov je treba vykonať výber vhodného typu pásov. Pri výbere a používaní upínacích pásov sa musí brať do úvahy ich max. viazacia sila, ako aj spôsob použitia a druh zaisťovaného nákladu. Na správny výber bude pôsobiť veľkosť, tvar a váha bremena, spoločne

s určenými metódami použitia, dopravným prostredím a povahou bremena. Pred upevnením

nákladu sa doporučuje určiť silu, ktorá bude nutná k jeho bezpečnému upnutiu (min. počet

upínacích pásov ). Výpočet viazacích síl sa uvádza v normatíve EN 12195-1.

 

Pre účely stability majú byť volne stojace jednotky bremena zaistené jedným párom pásov pre

tzv. trecie upínanie a dvoma pármi pásov pre tzv. diagonálne upínanie. Vzhľadom k rozdielnemu správaniu sa a predĺženiu pásov pri zaťažovacích podmienkach, nesmú byť použité pre upínanie toho istého bremena rozdielne upínacie zariadenia (  napr. upínacia reťaz a upínací pás, pás z materiálu PES a pás z materiálu PP).

 

Upínacie pásy nesmú byť zauzlované, napínané cez ostré hrany, ani vedené cez ostré alebo

zdrsňujúce povrchy. Pri  nákladoch s ostrými hranami alebo zdrsňujúcimi povrchmi môžu byť pásy

používané iba vtedy, pokiaľ budú ohrozené miesta pásov chránené pred poškodením

(ochranné obaly-návleky, rohové chrániče-ochranné rohy, a pod.).

 

Upínanie nákladu musí byť realizované tak, aby sa pásy nemohli stáčať – otáčať a niesli záťaž

celou svojou šírkou. Kovové koncové komponenty pásov (háky) nesmú byť zaťažované v špici svojho ohybu, pokiaľ sa nejedná o hák určený k tomuto účelu.

Zahákovanie pásov do úchytných ôk na ložnej ploche vozidla ( podlahových kovaní ) vykonávame

z dôvodu zamedzenia ich uvolnenia (vyháknutie z oka) tak, aby smer ohybu háku išiel od ložnej

plochy smerom nahor. To neplatí o hákoch s prepravnými poistkami. Kovové diely upínacích pásov

(háky a račňa) nesmú z dôvodu ich poškodenia (namáhanie na ohyb) ležať na hranách ložnej plochy vozidla alebo bremena.

Pri upínaní pásov dbajte na to, aby bolo ovinutie pásu v unášači račne cca 2,5 krát (z dôvodu

bezpečného zaistenia) !!

 

2.Používanie upínacích pásov v oblastiach s extrémnymi teplotami alebo ak je predpokladané  ich vystavenie chemikáliám

 Pokiaľ majú byť upínacie popruhy použité v prostredí  výskytu extrémnych teplôt, je nevyhnutné

dodržiavať ich identifikačné značenia, t.j. farba štítku (teplotný rozsah použitia):

 

-hnedý štítok  ( PP– polypropylénový materiál )…. -40st.C až +80st.C

-zelený štítok ( PA– polyamidový materiál )…….. -40st.C až +100st.C

-modrý štítok ( PES– polyesterový materiál )…….-40st.C až +120st.C

 

Tieto teplotné rozsahy sa môžu ale meniť v chemických prostrediach. V týchto prípadoch

musí byť vyhľadaná rada výrobcu, dodávateľa alebo odborného špecialistu.

Tak isto striedanie teplôt behom prepravy nákladu môže negatívne ovplyvniť viazacie síly upínacích pásov ( hlavne pre upínacie popruhy z materiálu PP).

Materiály, používané pre výrobu upínacích pásov, majú výberovú odolnosť voči chemickému

napadnutiu. Pokiaľ majú byť pásy vystavené účinkom chemikálií, musí byť vyhľadaná rada výrobcu, dodávateľa alebo odborného špecialistu.

Je treba pripomenúť, že účinok chemikálií môže vzrastať s rastúcou teplotou.

 

Dôležitými faktormi sú:

 

– druh chemikálie

– ich koncentrácia

– teplota

– doba pôsobenia

 

Odolnosť syntetických materiálov

 

– polypropylén PP je málo napádaný kyselinami a zásadami a je vhodný pre použitie tam, kde je

požadovaná vysoká odolnosť k chemikáliám ( iným než určité organické rozpúšťadlá ).

– polyamidy PA sú v skutočnosti imúnne k účinkom zásad, ale sú napádané anorganickými

– polyester PES je odolný anorganickým kyselinám, ale je napádaný zásadami.

 

 

Roztoky kyselín a zásad, ktoré sú voči pásom „ešte“ neškodné, sa môžu stať procesom vyparovania dostatočne koncentrované a viesť k vzniku poškodenia pásov. Napadnuté pásy musíme ihneď odstrániť z prevádzky, dôkladne ich namočiť v studenej vode ( neutralizovať ) a prirodzene vysušiť (pred ďalším použitím). Tak isto pásy, ktoré prišli do kontaktu s kyselinami, lúhmi a inými agresívnymi látkami, musíme dôkladne namočiť do studenej vody, riadne prepláchnuť a prirodzene vysušiť v rozvinutom stave. Pri pásoch z materiálov PES a PA môžu byť nečistoty odstraňované príslušnými bežnými rozpúšťadlami ( je treba rešpektovať predpisy, napr. nariadenia pre prácu s chlorovodíkmi a pod. ) a opäť platí dôkladné prepláchnutie studenou vodou a prirodzene vysušenie. Na ďalšie možnosti čistenia pásov je nutné sa informovať u výrobcu, dodávateľa alebo u odborného špecialistu.

3. Kontrola a preskúšanie upínacích pásov

Upínacie popruhy je nutné v priebehu používania vizuálne kontrolovať a pokiaľ boli zistené určité

nedostatky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť bezpečnosť, musia byť tieto pásy vyradené z

používania. Ak sú pásy znečistené agresívnymi látkami, alebo znečistené látkami, ktoré by ich mohli inak poškodiť, alebo ak sú tieto látky na pásoch, musia byť takéto pásy riadne vizuálne  skontrolované a prípadne aj preskúšané ( napr. výrobcom, resp. v špecializovanej skúšobne ).

Pásy musia byť min.1 krát ročne skontrolované príslušným odborníkom. Vzhľadom k spôsobom

používania a k prevádzkovým podmienkam, môžu byť behom roka vykonané ďalšie skúšky na nezávadnosť, ktoré definuje a do skúšok zadáva príslušný odborník. Výsledky kontrolných skúšok sa protokolárne zaznamenávajú.

 

Pri prehliadkach a kontrolách sa vizuálne kontroluje:

 

– čitateľnosť značenia identifikačných štítkov

– celkový stav opotrebenia upínacieho pásu

– stav pripojenia koncových komponentov ( hákov ) a rační k textilným pásom ( kvalita šitia )

– stav poškodenia koncových komponentov ( hákov ) a rační ( t.j. deformácie, pukliny a pod. )

– zmena povrchu textilného pásu ( roztrhnutie, zárezy – hlavne bočné narušenie nosných vlákien

a pridržiavacích švov pásu alebo deformácie, ktoré sú výsledkom pôsobenia extrémnych

teplôt či chemických látok )

– je požadovaná vizuálna kontrola pred a po každom použití pásov !!!

 

4.Vyraďovanie upínacích pásov z prevádzky

 

Upínacie popruhy musia byť vyradené z prevádzky:

 

– ak upínací pás nemá identifikačný štítok, alebo ak je štítok nečitateľný a nie je možné spoľahlivo

určiť prípustnú viazaciu silu pásu (LC, 2xLC)

– pri zlomoch a rezoch v tkanive pásu ( hlavne pri narezaní okrajov pásu, porezaní a pod. )

– pri poškodení koncových komponentov – hákov a rační (deformácie, pukliny, zreteľné znaky

opotrebenia, zlomy a pod. )

– pri výskytu výraznejšej korózií a škodách vyvolaných koróziu pri koncových komponentoch a

dielov račne

– pri narušení – roztvorení koncového komponentu ( háku) o násobok 0,05 x pôvodný rozmer

otvorenia háku

– pri rozpoznateľnej deformácií koncového komponentu (háku) a dielov račne

– po roztrhnutí alebo deformácií už jedného z aplikovaných koncových komponentov ( hákov )

alebo jednej z nosných častí račne

 

5.Skladovanie a sušenie upínacích pásov

 

Upínacie popruhy musia byť skladované v čistom a suchom prostredí pri prístupu vzduchu a chránené

proti mechanickému a chemickému poškodeniu a poveternostným vplyvom ( napr. UV žiarenie –

hlavne pri PP materiáloch ). Pásy nesmú byť sušené ani skladované v blízkosti výhrevných telies

ani horúcich miest (napr. výhrevné telesá s horúcou parou, tepelné žiariče, a pod. ), aby nedošlo k ich poškodeniu.

Nesmú byť prekročené teploty cez  80°C.

 

 

6.Vykonávanie opráv upínacích pásov – servis

 

Opravy pásov môžu byť vykonávané iba vtedy, pokiaľ je možné z identifikačných štítkov na pásoch

jednoznačne zistiť označenie výrobcu, použitý textilný materiál a max. prípustné viazacie sily   (LC, 2 x LC).

Opravy môžu byť vykonávané iba u výrobcu alebo osobou poverenou výrobcom. Musí

byť zabezpečené, aby po oprave dosahovala prípustná viazacia sila preukázateľne pôvodné hodnoty.