fbpx

Viazaky z oceľových lán

Viazaky z oceľových lán

Tabuľka nosností viazakov z oceľových lán Kúpiť ocelové laná a viazaky

1. Obmedzenia pri používaní závesov z oceľových lán pri nepriaznivých podmienkach
prostredia alebo pri nebezpečných podmienkach

Aby sa zaistilo, že záves z oceľového lana je schopný zdvihnúť bremeno bez jeho uvoľnenia, je potrebné preveriť jeho vhodnosť. Rozhodnutie vykonajte podľa tohto návodu:

Dodržiavajte obmedzenia, ktoré sú následkom:

a) nepriaznivých podmienok prostredia napr. chemických, teplotných, atď. (viď body 1.2, 1.3 a 1.4)
b) nebezpečných podmienok ( viď body 1.5 )

1.2 Vysoká a nízka teplota

Berte ohľad na na maximálnu teplotu, ktorú môže záves z oceľového lana dosiahnuť počas prevádzky.

Tabuľka č. 1 zahŕňa zníženie hranice pracovného zaťaženia závesu následkom teploty, pričom zohľadňuje spôsob zakončenia lana, materiál objímky a duše lana.

tabuľka č. 1 – Zníženie hranice pracovného zaťaženia závesov následkom teploty

 

                   tabuľka č. 1 – Zníženie hranice pracovného zaťaženia závesov následkom teploty

 viazaky z ocelových lán

1.3 Kyslé prostredie

Je zakázané ponárať viazaky z oceľových lán do kyslých roztokov alebo vystavovať ich kyslým výparom.

1.4 Podmienky, pri ktorých je záves vystavený chemickému, abrazívnemu a inému pôsobeniu

V prípadoch, ak je záves vystavený chemickému pôsobeniu, kombinovanému s vysokou teplotou, je jeho použitie potrebné konzultovať s výrobcom.

 

1.5 Používanie pri rizikových podmienkach

Zatriedenie závesov na všeobecné zdvíhanie nezahŕňa rizikové podmienky vrátane aktivít v pobrežných vodách, zdvíhania osôb a zdvíhania potencionálne nebezpečných bremien, ako sú roztavené kovy, korozívne materiály, štiepne materiály,atď. V týchto prípadoch by mala stupeň rizika posúdiť kompetentná osoba a hranica pracovného zaťaženia by sa mala príslušne upraviť.

2. Kroky, ktoré je potrebné vykonať pred prvým použitím

Pred prvým použitím závesu z oceľového lana sa presvedčte, že:

a) záves je taký aký  ste si objednali
b) osvedčenie ( certifikát ) o kvalite a nosnosti máte k dispozícii
c) identifikácia a vyznačenie hranice prac. zaťaženia na závese zodpovedá informácii na osvedčení
d) všetky podrobnosti závesu máte zaznamenané v  registri závesov
e) skutočné použitie zodpovedá predpokladanému

3. Viazaky z oceľových lán – Informácie pre bezpečné používanie

3.1 Príprava

Pred začatím zdvíhania je potrebné sa presvedčiť, že s bremenom sa dá voľne hýbať a nie je upevnené o základ alebo inak zablokované,

V prípadoch, keď lano prichádza do kontaktu s bremenom, je potrebné chrániť buď lano alebo bremeno, alebo obe obložením, pretože ostré hrany tvrdého materiálu môžu lano ohnúť alebo ho poškodiť, alebo naopak, lano môže poškodiť bremeno následkom vysokého kontaktného tlaku. Na ochranu proti takémuto poškodeniu sa môže použiť ochrana rohov alebo ochranný návlek.

Aby sa zabránilo nebezpečnému kolísaniu bremena, ako aj na polohovanie pri ukladaní, odporúča sa používať pridržiavacie lano. sem by som dal link na článok „ Manipulácia s materiálmi.“

Ak sa náhle zrýchli alebo spomalí pohyb bremena, môžu vzniknúť dynamické sily, ktoré zvýšia napätie v lane. Takéto situácie vznikajú pri zaťažení z trhnutia alebo nárazu, napr. pri ponechaní lana v nenapnutej polohe pred začatím zdvíhania. Predchádzajte takýmto situáciam.

3.2 Hmotnosť bremena

Je nevyhnutné poznať hmotnosť manipulovaného bremena. Nezdvíhajte bremeno, ak nepoznáte jeho hmotnosť.

3.3 Stabilita bremena pri nadvihnutí

Predpokladá sa, že závesný bod háku je priamo nad ťažiskom bremena. Pri zdvíhaní bremena dodržiavajte tieto podmienky.

a) pri jednoduchých ( jednopramenných ) závesoch a závesoch z uzavretých slučiek má byť . . závesný bod zvislo na ťažiskom
b) pri dvojpramenných závesoch majú byť závesné body na oboch stranách ťažiska
c) pri troj a štvorpramenných závesoch majú byť závesné body rozmiestnené v rovine okolo ťažiska. Výhodnejšie je, ak rozdelenie môže byť rovnomerné.
3.4 Uhly pri viacpramenných závesoch

Ak sa používajú dvoj a viacpramenné závesy z oceľových lán, závesné body a usporiadanie voľte tak, aby sa dosiahli uhly medzi ramenami závesu a zvislicou v povolenom rozsahu, ktorý je vyznačený na obrázku č.1

Viacpramenné závesy vytvárajú vodorovnú zložku sili (viď obr), ktorá sa zvyšuje so zväčšovaním uhla medzi ramenami závesu. Venujte pozornosť tomu, aby ste zaistili, že prenášané bremeno bude schopné zniesť vodorovnú zložku sily bez poškodenia.

viazaky_obr1
Legenda:
1 – zaťaženie ramena
2 – vodorovná zložka sily
Šrafovaná plocha zobrazuje uhly väčšie ako 60 ° – takýto spôsob manipulácie je zakázaný

3.5 Spôsob spojenia závesu s bremenom

Viazaky z oceľových lán sa zvyčajne pripájajú k bremenu a zdvíhaciemu stroju pomocou koncových úchytov. Ramená závesu nesmú byť skrútené alebo zauzlené. Oporné miesto dobre sedieť v háku, nikdy nesmie byť na špičke alebo zaklinované v otvore háku, hák závesu má byť voľne výkyvný v každom smere, aby sa zabránilo je ohýbaniu. Z tej istej príčiny má mať koncový úchyt voľný výkyv v každom smere na háku, na ktorom je zavesený.

Lano môže prechádzať pod bremeno alebo cez bremeno tak, aby tvorilo škrtiace zavesenie alebo košové zavesenie. Ak sa používa spôsob košového zavesenia a tam, kde je to potrebné vzhľadom na nebezpečenstvo preklopenia bremena, je potrebné použiť dva závesy v spojení so zdvíhacou traverzou.

Ak sa používa lanový záves so škrtiacim zavesením, lano sa musí nechať tak, aby zaujalo prirodzený uhol. Pri tomto spôsobe manipulácie sa hranica pracovného zaťaženia znižuje na 80 % plného povoleného zaťaženia.
Pri vešaní závesu na zdvíhací hák treba zaistiť, aby tu bola primeraná vôľa, ktorá dovolí vzájomný pohyb a zabráni poškodeniu závesu. Záves sa do háku nikdy nemá natláčať silou, nemá sa nabíjať alebo zaklinovať. Ak vôľa nie je dostatočná, vložte medzi záves a hák strmeň.

Aby sa zabránilo vytváraniu slučiek ( uzlov ) a následne uvoľňovaniu lana závesov, ktoré majú zakončenia mäkkým okom, treba zaistiť, aby efektívny priemer čapu strmeňa / háku bol najmenej dvojnásobkom priemeru lana.

Ak používate uzavreté ( nekonečné ) slučky, umiestnite ich tak, aby akékoľvek objímky alebo zapletenia boli vo voľnej časti závesu.

3.6 Symetria zaťaženia

Hranice pracovného zaťaženia, uvedené v tabuľke č. 1 sú určené na základe toho, že zaťaženie závesu z oceľového lana je symetrické. To znamená, že keď sa zdvíha bremeno, ramená závesu sú rozmiestnené v pôdoryse symetricky a zvierajú rovnaké uhly k zvislici. V prípade trojramenných závesov, ak sú ramená rozmiestnené v pôdoryse nesymetricky, najväčšie napätie bude v ramene, kde súčet pôdorysných uhlov k susedným ramenám je najväčší. Rovnaký efekt nastane pri štvorramenných závesoch z oceľového lana. Okrem toho berte do úvahy tuhosť bremena. Pri tuhom bremene musíte brať do úvahy, že hlavná časť hmotnosti bremena sa bude prenášať len tromi alebo aj dvomi ramenami, pričom zostávajúce rameno alebo ramená slúžia len na vyvažovanie bremena.

V prípade dvoj a viacpramenných závesov, ak ramená zvierajú rozdielne uhly k zvislici, najväčšie napätie bude v ramene s najmenším uhlom k zvislici. V extrémnom prípade, ak je jedno rameno zvislé, to bude niesť celú hmotnosť.

Ak je bremeno pri skúšobnom zdvihu nestabilné, spustite ho a zmeňte usporiadanie závesov alebo zvoľte vhodnejší zdvíhací prostriedok.

viazaky z oceľových lán

obrázok č. 3 – Nesymetrické zaťaženia

 

viazaky_obr3

Legenda:
1 – ťažisko
2 – vysoké zaťaženie tohto bremena
3 – bremeno

3.7 Bezpečnosť zdvíhania

Ruky a ostatné časti tela držte mimo závesu, aby ste zabránili poraneniu, keď sa záves zdvíha. Pred začatím samotného zdvíhania záves zdvihnite, až kým sa lano nenapne. Bremeno mierne nadvihnite a skontrolujte, či je dobre pripevnené, stabilné a či zaujíma predpokladanú požadovanú polohu. Ak je všetko v poriadku, môžete pokračovať v samotnom zdvíhaní. Osoby, ktoré zabezpečujú zdvíhanie si musia byť vedomé potencionálneho rizika, ktoré je spojené s preklopením bremena alebo s jeho kývaním sa.

3.8 Viacpramenné závesy pri použití nie všetkých ramien

Je všeobecným princípom, že závesy z oceľových lán sa majú používať len na účel, na ktorý boli navrhnuté. V praxi sa však môžu vyskytnúť prípady, keď je potrebné zdvíhať bremeno s použitím menšieho množstva ramien, ako ich je na závese. V takýchto prípadoch sa má hranica pracovného zaťaženia znížiť z hodnoty vyznačenej na závese s použitím súčiniteľ, ktorý sa uvádza v tabuľke č.2

Ramená, ktoré sa nepoužívajú, zaháknite do závesného oka závesu, aby ste znížili riziko úrazu pri voľnom hojdaní týchto ramien alebo ich zachytenie sa pri pohybe bremena.

viazaky_tabulka2

3.9 Položenie bremena

Miesto uloženia bremena riadne pripravte. Zaistite, aby zem alebo podlaha mali zodpovedajúcu pevnosť, aby bremeno uniesli, pričom berte do úvahy akékoľvek dutiny, kanály, potrubia atď., ktoré sa môžu poškodiť alebo preboriť. Tiež zaistite, aby bol náležitý prístup na miesto ukladania a aby miesto bolo prázdne, bez nepotrebných prekážok a ľudí. Je výhodné používať drevené trámy alebo podobný podložný materiál, aby sa zabránilo zablokovaniu závesu alebo sa ochránila podlaha a bremeno a zaistila sa stabilita bremena po uložení.

Bremeno ukladajte opatrne, bez ohrozenia rúk a nôh. Venujte pozornosť tomu, by sa záves z oceľového lana nepriškripol pod bremenom, pretože sa môže poškodiť. Pred uvoľnením lana skontrolujte bremeno, či je správne uložené a stabilné. Keď je bremeno bezpečne uložené, záves od bremena opatrne oddelte, aby ste zabránili poškodeniu, zachyteniu alebo aby ste bremeno neprevrhli. Bremeno neodgúľavajte zo závesu, pretože môžete záves poškodiť.
Nikdy sa nepohybujte pod zdvíhaným bremenom alebo v jeho blízkosti, kde by Vás mohlo v prípade svojho pádu zasiahnuť!!!

4. Skladovanie

4.1 Skladovanie

V čase, keď viazaky z oceľových lán nepoužívate, držte ich na vhodne navrhnutých stojanoch v suchom prostredí. Nenechávajte závesy ležať voľne na zemi, kde sa môžu poškodiť.

Ak závesy zostávajú zavesené na žeriavovom háku, háky závesov zapnite do závesného oka, aby ste znížili riziko voľného kývania ramien a ich zachytenie alebo spôsobenie úrazu nimi.

Ak predpokladáte, že závesy z oceľových lán nebudete istý čas používať, očistite ich, vysušte a chráňte proti korózii ( napr. ľahkým naolejovaním ).

5. Kontrola, podrobné preskúšanie a údržba.

5.1 Všeobecne

Počas prevádzky sú viazaky z oceľových lán vystavené podmienkam, ktoré ovplyvňujú ich bezpečnosť. Je teda potrebné zaistiť, aby boli viazaky z oceľových lán bezpečné pre ďalšiu prácu.

Záves musíte pred každým použitím skontrolovať, či nevykazuje zreteľné znaky znehodnotenia ( viď. článok 5.2 ).

Pri akejkoľvek pochybnosti o bezpečnom stave závesu vyraďte záves z prevádzky a podrobte ho podrobnému preskúšaniu ( viď. článok 5.3 )

5.2 Kontrola

Kontrola je vizuálna prehliadka stavu závesu, pri ktorej sa zisťuje zreteľné poškodenie alebo znehodnotenie, ktoré môže ovplyvniť spôsobilosť závesu na použitie.

Viazaky z oceľových lán vyraďte z prevádzky a postúpte kompetentnej osobe na podrobné preskúšanie, ak pred použitím zistíte, že:
a) záves nie je označený identifikačným štítkom
b) záves je opotrebovaný, deformovaný ( zlomený, zauzlovaný, duša lana vystupuje )
c) súčasti závesu ( oká, háky… ) sú opotrebované, deformované
d) háky závesu nemajú bezpečnostné poistky
e) lano závesu je výrazne opotrebované
f) lano alebo jeho súčasť je skorodované
g) lano alebo jeho súčasť je tepelne poškodené

5.3 Podrobné preskúšanie

Podrobné, dôkladné preskúšanie treba vykonávať v intervaloch, ktoré nepresahujú dvanásť mesiacov. Tento interval môže kratší tam, kde sa to považuje za potrebné z pohľadu podmienok používania. Podrobné preskúšanie môže vykonávať len autorizovaná osoba.

Pred preskúšaním závesy očistite, aby neboli zaolejované, špinavé a zhrdzavené. Toto sa dá bežne vykonať použitím oceľovej kefy. Môžu sa použiť aj iné metódy za predpokladu, že základný kov zostane neporušený. Metódy, ktorým sa vystrihajte, je použitie kyselín, prehrievanie alebo odoberanie kovu.

Záznamy z týchto preskúšaní uchovajte.