fbpx

Zdvíhacie popruhy a nekonečné slučky

Zdvíhacie popruhy a nekonečné slučky z chemických vlákien

Zdvíhacie popruhy a nekonečné slučky sú v dnešnej dobe najpoužívanejším viazacím prostriedkom na zdvíhanie a manipuláciu s bremenom. Často krát sa nazývajú medzi viazačmi aj ako gurtne – podobne ako upínacie popruhy na zaistenie nákladu.

Kúpiť zdvíhacie popruhy a nekonečné slučky
Textilné zdvíhacie popruhy a slučky

Textilné zdvíhacie popruhy a slučky

 

1.   Obmedzenia pri používaní nekonečných slučiek a popruhov vplyvom prostredia alebo nebezpečných aplikácií

 1.1  Rozdielna odolnosť materiálu voči chemikáliám

–   polyester (PES) odoláva väčšine minerálnych kyselín, nie je však odolný vočí zásadám

–   polyamid (PA) je odolný voči účinku zásad, nie je však odolný voči minerálnym kyselinám

–   polypropylén ( PP ) je odolný voči kyselinám a zásadám a je vhodný na použitie, kde sa vyžaduje

–    vysoká odolnosť voči chemikáliám iným než rozpúšťadlá.

Roztoky kyselín alebo zásad môžu dosiahnuť dostatočnej koncentrácie vyparovaním a tak spôsobiť poškodenie. Kontaminované slučky a popruhy sa musia okamžite prestať používať, namočiť do studenej vody, vysušiť prirodzenou cestou a predložiť kompetentnej osobe na kontrolu.

Ak je pravdepodobný kontakt s chemikáliami, informujte sa o vhodnosti použitia u dodávateľa.

1.2  Tepelná odolnosť

Zdvíhacie popruhy a nekonečné slučky sú vhodné na skladovanie a používanie v nasledujúcich teplotných hraniciach:

 –  polyester a polyamid:    – 40°C až 100°C

–  polypropylén:                – 40°C až 100°C

Pri nízkych teplotách a vlhkosti sa môže na slučkách a pásoch tvoriť ľad. Ten môže pôsobiť ako rezný a abrazívny faktor, ktorý môže spôsobiť poškodenie. Ľad navyše znižuje pružnosť slučiek a pásov a v extrémnych prípadoch ich robí nepoužiteľnými.

Tepelné hranice sa môžu v rôznych chemických prostrediach líšiť. Informujte sa o vhodností použitia u dodávateľa.

1.3  Degradácia vplyvom ultrafialového žiarenia

Zdvíhacie popruhy a nekonečné slučky sú vyrobené zo syntetických vlákien, ktoré sú náchylné na UV žiarenie. Toto žiarenie urýchľuje degradáciu vlákna a spôsobuje tak zníženie pevnosti. Slučky a pásy sa z tohto dôvodu majú skladovať mimo dosah priameho slnečného svetla a zdroja ultrafialového žiarenia.

 

 

1.4  Citlivosť na porezanie a oder, minimálny polomer ostrej hrany

 Hrana bremena je pre slučku a pás ostrá vtedy, keď je polomer zaoblenia hrany rovnaký alebo menší ako hrúbka slučky alebo pásu.

2.   Kontroly slučiek a pásov

 Pred prvým použitím skontrolujte:

 –  či slučka alebo pás zodpovedá špecifikácii v objednávke

–  či máte ku slučke alebo pásu certifikát

–  či je slučka alebo pás identifikovateľný, má vyznačenú WLL a či údaje na štítku zodpovedajú

    informáciám uvedených na certifikáte

Pred každým použitím skontrolujte výskyt možných chýb a správnosť identifikácie a špecifikácie. Chybné alebo neoznačené slučky a pásy nesmú byť používané a musia sa predložiť odbornému pracovníkovi na kontrolu.

Raz ročne je potrebné nechať slučky a pásy skontrolovať odbornému pracovníkovi.

3.   Správna voľba a používanie nekonečných slučiek a pásov

 Pri výbere a špecifikácii slučiek a pásov je nutné vziať do úvahy požadovanú nosnosť, pričom tiež berte do úvahy spôsob viazania a povahu zdvíhaného bremena. Správnu voľbu ovplyvňuje veľkosť, tvar a hmotnosť bremena a tiež predpokladaný spôsob zdvíhania, pracovné prostredie a povrch bremena.

Zvolená slučka alebo pás musí byť dostatočne pevná a musí mať správnu dĺžku s ohľadom na predpokladaný spôsob použitia. Ak sa na zdvíhanie bremena použije viac ako jedna slučka alebo pás, mali by byť rovnaké. Materiál, z ktorého je slučka alebo pás vyrobený, nesmie byť negatívne ovplyvnený prostredím alebo bremenom.

 Jen nutné brať ohľad aj na pomocné kovové komponenty a zdvíhacie prostriedky, ktoré sa používajú v spojení so slučkou alebo pásom.

Slučky a pásy nikdy nepreťažujte, použite správny koeficient viazania ( viď tabuľka č. 1. a č. 2. ). Nosnosti pre niektoré aplikácie môžu byť uvedené na etikete. V prípade viacpramenných zostáv nesmie prísť k prekročeniu maximálneho uhlu zvislice.

Vždy dodržujte postupy správneho viazania, naplánujte si spôsob viazania a pracovnej operácie zdvíhania a pokladania bremena ešte pred zahájením manipulácie.

Slučky a pásy majú byť správne umiestnené

a pripojené k bremenu bezpečným spôsobom. Majú byť umiestnené na bremeno tak, aby mohli zaujať sploštený tvar a zaťaženie bolo po celej ich šírke rovnomerné. Nemôžu sa uzlovať, ani krútiť.

Švy popruhu nikdy nesmú ležať na háku alebo na inom zdvíhacom prostriedku, majú sa nachádzať v rovnej časti popruhu. Poškodeniu etikiet sa dá vyhnúť tak, že sa budú držať mimo dosahu bremena, háku a uhlu rozovretia.

V prípade zostavy s troma prameňmi platí, že ak pramene nie sú v pôdoryse symetricky rozložené, je najväčšie napätie v tom prameni, pri ktorom je súčet pôdorysných uhlov k susedným prameňom najväčší. To isté platí aj pre zostavy so štyrmi prameňmi s tou výnimkou, že je nutné brať do úvahy aj tuhosť bremena ( pri tuhom bremene môžu väčšinu hmotnosti zachytávať len tri alebo dokonca len dva z prameňov, pričom zostávajúce pramene  slúžia len k zaisteniu rovnováhy bremena ).

Slučky a pásy sa majú chrániť pred ostrými hranami, trením a odermi od bremena alebo od zdvíhacie prostriedku. Ak sa ako súčasť slučky alebo pásu dodávajú ochranné návleky, mali by byť správne umiestnené.

Pri používaní popruhu s mäkkými okami by minimálna dĺžka oka popruhu určeného pre používanie s hákom nemala byť menšia ako 3,5 násobok maximálnej hrúbky háku a uhol vytvorený v oku popruhu by nemal byť väčší ako 20°.

Pri zavesení popruhu s mäkkými okami do zdvíhacieho prostriedku by tá časť zdvíhacieho prostriedku, ktorá prichádza do kontaktu s popruhom, mala byť v podstate rovná. Ak nosná šírka popruhu nebude väčšia ako 75 mm, polomer zakrivenia pripojovacieho prvku zdvíhacieho prostriedku by mal činiť aspoň 0,75 násobok nosnej šírky popruhu. Obrázok č. 1 znázorňuje nevyhovujúce použitie zavesenia popruhu na hák s polomerom menším ako 0,75 násobok nosnej šírky popruhu. Široké popruhy môžu byť negatívne ovplyvnené polomerom vnútorného oblúku háku v dôsledku zakrivenia háku, čím nepríde k jednotnému zaťaženiu v celej šírke popruhu.Zdvíhacie popruhy a nekonečné slučky

hak_s_popruhom

Zobrazenie znázorňuje nevyhovujúce zavesenie oka popruhu na háku s príliš malým polomerom

 Bremeno musí byť zaistené slučkou alebo pásom tak, aby sa v priebehu zdvíhania nemohlo prevrhnúť, ani vypadnúť, Slučka alebo pás musia byť nastavené tak, aby bod zdvíhania ležal priamo nad ťažiskom bremena a bremeno bolo vyvážené a stabilné.

Pri používaní rovnobežného zavesenia podvlečením ( U ) má byť bremeno zaistené, pretože chýba zovretie ako pri zdvíhaní na slučku alebo pás sa môže pri zdvíhaní posúvať. Vprípade slučiek a pásov používaných párovo podvlečením sa odporúča používať rozperu, aby jednotlivé pramene viseli čo najviac zvisle a aby bolo zaistené, že záťaž bude rovnomerne rozložená medzi pramene.

Ak sa nekonečná slučka používa spôsobom

zavesenia do slučky, má byť nastavená tak, aby vznikol prirodzený uhol ( 120° ) a zároveň nedochádzalo k tvorbe nadmernej teploty vplyvom trenia. Nikdy sa nepokúšajte presúvať slučku do požadovanej polohy násilím, ani uťahovať zovretie. Zavesenie do slučky s dvojitým ovinutím poskytuje väčšiu bezpečnosť a napomáha zabráneniu vykĺznutia bremena zo slučky.

V priebehu zdvíhania je nutné zaistiť bezpečnosť personálu. Osoby, ktoré sa nachádzajú v nebezpečnom priestore by mali byť varované, že bude prebiehať operácia a v prípade nutnosti odvedené z najbližšieho okolia. Ruky a ďalšie časti tela majú byť mimo slučiek a pásov, aby neprišlo k úrazu pri ich napínaní. Pre plánovanie a riadenie zdvíhacích operácií a spracovanie bezpečných systémov platí norma ISO 12480-1.

Mal by sa vykonať pokusný zdvih. Slučka alebo pás sa má vyrovnať do napnutého stavu, bremeno mierne nadvihnúť a zistiť, či zaujíma predpokladanú polohu. Ak má bremeno tendenciu nakláňať sa, je nutné ho spustiť a upnúť iným spôsobom. Potom opäť vykonať pokusný zdvih až do zaistenia stability bremena.

Pri zdvíhaní je nutné zaistiť, aby bolo bremeno kontrolované,

t.z. Zabrániť náhodnému otáčaniu alebo kolízií s inými predmetmi. Je nutné sa vyhnúť manipulácii s trhmi, pretože tie zvyšujú sily pôsobiace na zdvíhacie popruhy a nekonečné slučky. Bremeno v slučke alebo páse, ani samotná slučka alebo pás sa nemôžu šúchať po zemi alebo drsnom povrchu.

Bremeno má byť pokladané rovnako kontrolovaným spôsobom, akým bolo zdvíhané. Pri spúšťaní bremena je nutné dbať na to, aby sa slučka alebo pás nikde nezachytili. Bremeno nemôže zostať ležať na slučke alebo páse a tieto sa nesmú spod položeného bremena vyťahovať, ak na nich bremeno leží.

Po ukončení operácie zdvíhania sa slučka alebo pás majú riadne uložiť. Ak sa nepoužívajú, majú sa skladovať v čistých, suchých a dobre vetraných miestnostiach, pri teplote okolitého prostredia a mimo dosah tepelných zdrojov, chemikákií, výparov, korodovateľných povrchov, priameho slnečného žiarenia a iných zdrojov ultrafialového žiarenia.

Pred uložením do skladu slučky a pásy vždy skontrolujte, či nie sú poškodené. Nikdy ich nevracajte do skladu so zistenými závadami.

Ak sa slučky alebo pásy dostali do styku s kyselinami alebo zásadami, doporúčame ich pred uskladnením opláchnuť studenou vodou alebo neutralizovať vhodným prostriedkom a nechať skontrolovať odborným pracovníkom.

Slučky a pásy, ktoré zvlhli pri používaní alebo v dôsledku čistenia, sa majú zavesiť a vysušiť prirodzeným spôsobom.

Tabuľky nosností 

Zdvíhacie popruhy a nekonečné slučky

Zdvíhacie popruhy a nekonečné slučky